Europese Kaderrichtlijn WaterSchoon water is belangrijk voor een prettige woonomgeving, recreatie en voor de natuur. Schoon water is niet vanzelfsprekend. Zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun paaigebieden niet kunnen bereiken.

Europese kaderrichtlijn Water

Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de Europese Unie (EU) de lidstaten om de waterkwaliteit te verbeteren. De provincie werkt samen met waterschappen en Rijkswaterstaat aan het grond- en oppervlaktewater in de deelstroomgebieden Rijn-West en Maas.

Schoon water is niet vanzelfsprekend

Schoon water is belangrijk voor een prettige woonomgeving, recreatie en voor de natuur. Schoon water is niet vanzelfsprekend. Zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of zelfs watertekorten waardoor vissen hun paaigebieden niet kunnen bereiken.

Europese kaderrichtlijn Water

Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de EU de lidstaten om de waterkwaliteit te verbeteren. De provincie werkt samen met waterschappen en Rijkswaterstaat aan het grond- en oppervlaktewater in de deelstroomgebieden Rijn-West en Maas.

Oppervlaktewateren

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben als beheerders van het oppervlaktewater een belangrijke rol in de opgave voor waterkwaliteit. Het doel voor oppervlaktewateren zoals meren en rivieren is een goede ecologische en chemische toestand van het water. In Zuid-Holland zijn de belangrijkste opgaven het verminderen van het aantal meststoffen en bestrijdingsmiddelen en de zorg voor voldoende zoet water voor de tuinbouw.

Grond- en drinkwater

De provincie heeft samen met andere overheden de taak om de KRW doelen voor grondwater te behalen. Daarnaast heeft zij als taak de bescherming van de drinkwatervoorraad. De waterkwaliteit en hoeveelheid van het grondwater moet op peil zijn. Dit wordt gemonitord via een periodiek meetsysteem. Voorkomen moet worden, dat dat verontreinigende stoffen in het grondwater terecht komen.

De focus ligt op voldoende zoet grondwater voor drinkwater en het verminderen van nieuwe stoffen die de waterkwaliteit in gevaar brengen. Denk aan medicijnresten, PFAS, GenX, microplastics en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast moet verdroging in natuurgebieden worden tegen gegaan. Waterkwaliteit moet dus op veel onderdelen goed scoren om aan de norm te voldoen.

Plannen voor 2027

Om schoon water te realiseren nemen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten maatregelen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. De plannen hiervoor hangen nauw met elkaar samen, want water stroomt over grenzen heen.

De provincie stelt een Regionaal Waterprogramma (RWP) op met een KRW-nota. Hierin worden opgenomen:

  • de huidige toestand van het oppervlaktewater en grondwater in getallen.
  • de doelstelling (norm) die bereikt moet worden in 2027.
  • maatregelen die nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Deze maatregelen worden zoveel mogelijk in samenwerking met de andere betrokken partijen uitgevoerd.

Ter inzage

Van 13 juli tot 21 september 2021 ligt het Regionale Waterprogramma met de definitieve KRW-nota voor de periode 2022-2027 ter inzage. U kunt hierop gedurende deze periode uw zienswijze geven. Bekijk de factsheets voor oppervlaktewater- en grondwater. En de kaart inclusief doelen en huidige situatie.

Contact

Meer weten over waterkwaliteit? Mail of bel Jan Willem Rijke:  of 06 55449141.