Europese Kaderrichtlijn Watercrezeepolder-960

Schoon water is van groot belang voor kwaliteit van onze omgeving. Maar schoon water is geen vanzelfsprekendheid. Op verschillende plekken in Zuid-Holland zitten bijvoorbeeld nog te veel nutriënten (meststoffen) in het oppervlaktewater. En op andere plekken dreigt een tekort aan zoet water voor de tuinbouw.

Om dit alles te bereiken neemt de provincie samen  met andere waterbeheerders maatregelen.

Europese Lidstaten

Met de Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de EU de lidstaten om plannen te maken waarin maatregelen staan om de waterkwaliteit te verbeteren. De provincie werkt samen met waterschappen en Rijkswaterstaat aan de waterdoelen voor het grond- en oppervlaktewater in het deelstroomgebied Rijn-West.

Vismigratie

De visstand vertelt ons veel over hoe gezond en schoon onze rivieren, kanalen, sloten en andere wateren zijn. Vissen moeten zich vrij kunnen bewegen tussen leef- en paaigebieden.

De provincie is partner van het RBO Rijn-West-project vismigratie gestart. Binnen dit project werken we samen met waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten aan het wegnemen van barrières voor vissen. Vooral voor trekvissen zoals zalm, paling en driedoornige stekelbaars is dit van groot belang.

Meer weten over het project vismigratie? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Contactpersoon Kaderrichtlijn Water

Voor eventuele verdere informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water kunt u contact opnemen met de heer. J.W. Rijke van de afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland, 0704417094 of per .