Gebiedsgerichte Deltadeelprogramma'sVan de gebiedsgerichte programma's zijn voor Zuid-Holland met name de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond Drechtsteden, Rivieren en de Kust belangrijk.

Deelprogramma Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta omvat Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant. De Deltawerken zorgen hier voor bescherming en veiligheid, maar hebben nadelige gevolgen voor natuur en waterkwaliteit. Door het wegvallen van eb en vloed zijn namelijk veel natuurlijke processen verstoord. Hierdoor heeft bijvoorbeeld het Volkerak Zoommeer in de zomer last van blauwalg en de Grevelingen last van zuurstofloosheid. In het programma Zuidwestelijke Delta werkt Zuid-Holland aan het tegengaan van dergelijke gevolgen.

Wat is het doel?

De 3 integrale hoofdopgaven voor de Zuidwestelijke Delta zijn:

  • Waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen.
  • Herstellen van een natuurlijk ecologisch systeem en estuariene dynamiek.
  • Daarbij zoveel mogelijk benutten van kansen voor ruimtelijk-economische en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied. Een duurzame zoetwatervoorziening is daarbij van groot belang.

Het programma Zuidwestelijke Delta loopt al langer dan het overkoepelende Deltaprogramma. Het programma richt zich niet alleen op lange termijn ontwikkelingen. De stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft het ‘Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+’ opgesteld. Dit beschrijft hoe een voldoende veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta eruitziet, en welke maatregelen hiervoor op korte en middellange termijn (2015+) nodig zijn.

Rol provincie

De provincie Zuid-Holland neemt deel aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en aan ambtelijke overleggen ter voorbereiding van de stuurgroep.
Zuid-Holland streeft ernaar doelen uit het uitvoeringsprogramma binnen redelijke termijn te realiseren. Het beschermen van de bestaande inlaatpunten voor zoet water is een van de aandachtspunten. Zuid-Holland dringt aan op duidelijkheid over de termijn(en) waarop het rijk besluiten neemt over de toekomst van Volkerak-Zoommeer (zout of zoet) en Grevelingenmeer (toelaten getij en inzetten voor berging). Door de huidige financiële omstandigheden dreigen de besluiten hierover naar langere termijn te worden doorgeschoven.
De stuurgroep Zuidwestelijke Delta is enthousiast over de realisatie van een Tidal Testcentre Grevelingen, als eerste stap voor de realisatie van een getijdencentrale in de Brouwersdam. Een getijdencentrale in de Brouwersdam heeft als voordeel dat er niet alleen duurzame energie mee kan worden gewonnen, maar dat het ook de benodigde waterkwaliteitsverbetering van de Grevelingen kan realiseren. Hierdoor ontstaat immers uitwisseling met water uit de Noordzee. Zuid-Holland en Zeeland zullen het Tidal Testcentre als gezamenlijk project vormgeven.

Samenwerking

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland, 3 waterschappen en het Rijk. In het programma Zuidwestelijke Delta werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers nauw samen. Zij ontwikkelen een visie, bedenken en toetsen alternatieven en ontwikkelen kennis.

Financiering

De activiteiten van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta worden gefinancierd door het Rijk en de overige deelnemende partijen in de stuurgroep. Wie welke projecten en programma’s gaat financieren en in hoeverre daarover al afspraken vastliggen, verschilt per fase waarin de betreffende acties zich bevinden. Maatregelen ten behoeve van de veiligheid zullen betaald worden uit het Deltafonds.

Deelprogramma Kust

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, het stormt vaker en de golven zijn hoger.In het programma Kust bekijkt de provincie Zuid-Holland hoe het land de komende eeuw beschermd kan worden tegen de zee.

Wat is het doel?

Doel van het deelprogramma is te onderzoeken hoe de Noordzeekust zo ingericht kan worden dat overstromingen worden tegengegaan en de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen. Hierbij wordt ook gekeken naar behoud en ontwikkeling van functies in de kust (zoals ecologie, recreatie, beroepsvisserij en zeehavens). Daarnaast richt het deelprogramma zich op de wenselijkheid en de haalbaarheid van een eventuele kustuitbreiding.

Rol provincie

Het programma Kust wordt aangestuurd door een stuurgroep. Noord-Holland en Zeeland vertegenwoordigen de kustprovincie in deze stuurgroep. De stuurgroep werkt aan een Nationale kustvisie. Als bouwsteen voor deze visie heeft Zuid-Holland de strategische agenda kust opgesteld.

Samenwerking

De strategische agenda voor de Zuid-Hollandse kust heeft Zuid-Holland in overleg met gemeenten, hoogheemraadschappen, regio’s en Rijkswaterstaat opgesteld.

Financiering

Maatregelen van het programma Kust zullen, voor zover nodig voor de veiligheid betaald worden uit het deltafonds. Voor andere doelen is regionaal geld nodig.

Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Het Rijnmondgebied, de Drechtsteden en het aansluitende Haringvliet, Hollands Diep en daarmee in verbinding staande wateren vormen de overgangszone tussen de Noordzee en de rivieren Rijn en Maas. De verwachte klimaatverandering kan voor het gebied resulteren in een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren (met gevolgen voor de bescherming tegen hoog water) en zoutindringing (met als gevolg verzilting van de landbouwgebieden). In dit deelprogramma wordt gezocht naar een oplossing voor deze problematiek met behulp van varianten die variëren tussen een geheel gesloten Rijnmond, een afsluitbaar open Rijnmond en een volledig open Rijnmond. Nieuwe routes waarlangs het water kan worden afgevoerd (buiten bestaande rivieren) maken deel uit van deze varianten. Alle varianten kunnen verstrekkende consequenties hebben voor zowel het economische als het ruimtelijke functioneren van de regio als geheel en de Mainport Rotterdam in het bijzonder.

Wat is het doel?

Zorgen voor veiligheid en een duurzame zoetwatervoorziening in Rijnmond-Drechtsteden. Deze veiligheid en de zorg voor zoet water moeten samengaan met de ontwikkeling van een economisch sterke, sociale, duurzame en aantrekkelijke regio.

Rol provincie

Het programma Rijnmond-Drechtsteden wordt aangestuurd door een stuurgroep, waaraan de provincie Zuid-Holland deelneemt. Daarnaast is de provincie vertegenwoordigd in het programmateam dat de ambtelijke en bestuurlijke beslissingen van de stuurgroep voorbereidt. De provincie neemt ook deel aan het directeurenoverleg dat de stuurgroep adviseert.
Voor Zuid-Holland is van belang dat stedelijke ontwikkeling op duurzame wijze doorgang kan vinden en een toekomstige veiligheidsstrategie niet in de weg staat. Het door Zuid-Holland ontwikkelde beleidskader voor buitendijkse ontwikkelingen dient hiervoor benut te worden.
Een veiligheidsstrategie voor het gebied van Rijnmond Drechtsteden dient niet alleen gericht te zijn op het voorkomen van overstromingen (preventie) maar ook op een duurzame ruimtelijke planning om de gevolgen van een overstroming te beperken (meerlaagsveiligheid). Zuid-Holland doet daarom een studie naar de mogelijkheden van compartimentering binnen de dijkringen 14, 22 en 25.

Samenwerking

In de stuurgroep, het directeurenoverleg en het programmateam werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk. Het deelprogramma betrekt ook de inwoners van het gebied bij de plannen, evenals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (waaronder natuur, milieu en recreatie).

Financiering

De activiteiten van het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden worden gefinancierd door het Rijk. Maatregelen van het programma Rijnmond Drechtsteden zullen, voor zover nodig voor de veiligheid en zoetwatervoorziening, betaald worden uit het deltafonds. Voor andere doelen is aanvullende financiering nodig.

Deelprogramma Rivieren

Het Deelprogramma Rivieren richt zich op de Rijn, de zijtakken van de Rijn (zoals de IJssel) en de Maas. Het water van de Rijn en de Maas komt uit Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Omdat het steeds vaker gaat regenen zal er in toekomst meer water via deze rivieren ons land binnenkomen. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, zoetwatervoorziening, scheepvaart en ruimtelijke inrichting langs de rivieren.

Wat is het doel?

Zorgen dat de veiligheid, zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting van het rivierengebied in orde zijn als er meer water door stroomt.

Rol provincie

Zuid-Holland wil de veiligheid van de Randstad (Dijkring 14) voor overstromingen vanuit de grote rivieren vergroten. Dit kan door de veiligheidsnorm van een deel van een andere Dijkring (15) te verhogen. De veiligheid van Zuid-Holland wordt dan geregeld in een gebied dat buiten Zuid-Holland ligt. Daarom is samenwerking met provincies en waterschappen in het rivierengebied nodig. Zuid-Holland gaat samen met de Provincie Utrecht de veiligheid tegen overstromingen verder uitwerken.

Samenwerking

In het deelprogramma werken rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen.

Financiering

De activiteiten van het deelprogramma Rivieren worden gefinancierd door het Rijk. Maatregelen van dit deelprogramma zullen, voor zover nodig voor de veiligheid en zoetwatervoorziening, betaald worden uit het deltafonds.