Goed gietwater
Als bron van gietwater in de kas of bij boomteelt wordt door tuinders vaak grondwater gebruikt. Dat water is brak en moet eerst ontzilt worden om geschikt te zijn als gietwater. Bij het ontzilten blijft het zogenoemde “brijn” over: een brakke zoute reststroom die wordt teruggeloosd in de bodem. De provincie wil af van brijnlozingen in de bodem omdat er risico’s zijn op verontreiniging en aantasten van de zoetwatervoorraad.

Landelijk beleid

Het landelijk beleid is vastgelegd in het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Parallel aan het Activiteitenbesluit is een landelijk Beleidskader opgesteld. Kijk op de website van kenniscentrum InfoMil voor het landelijk Beleidskader Goed gietwater glastuinbouw. Uitgangspunt is, dat brijnlozingen in de bodem voorkomen moeten worden door eerst de mogelijke alternatieven te onderzoeken.

Het beleidskader is een handvat voor gemeenten en aanvragers van nieuwe ontheffingen voor brijnlozingen. De vanzelfsprekendheid dat er altijd (brak) grondwater mag worden onttrokken met bijbehorende brijnlozing verdwijnt hiermee. Voor het onttrekken van grondwater is het waterschap bevoegd gezag. Voor nieuwe aanvragen voor lozing van brijn in de bodem is de gemeente het bevoegd gezag.

Alle brijnlozingsontheffingen in Zuid-Holland van vóór 1 januari 2013 zijn geldig tot 1 juli 2022.

Provinciaal beleid

De provincie Zuid-Holland heeft in het programma Ruimte behorende bij de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM), de voorkeur uitgesproken voor het opvangen van regenwater in de bovenste grondwaterlaag (het zogenaamde “eerste watervoerende pakket”). In nog niet alle Greenportgebieden is het duidelijk of die laag hiervoor geschikt is. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

In gebieden zoals Boskoop en het Westland is gezamenlijke wateropslag nodig om het economisch rendabel te krijgen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij bij inrichtingsplannen voor de ondergrond en het verlenen van brijnontheffingen eerst rekening houden met deze mogelijke alternatieven voor aanvullend gietwater.

Initiatieven

Naast de betrokkenheid bij het zoeken naar regionale oplossingen, is de provincie Zuid-Holland betrokken bij initiatieven zoals Aqua ReUse in de Overbuurtse Polder en het waterhergebruikproject Delft Blue Water in de AWZI Harnaschpolder. In de toekomst wil de provincie ook verkennen of er in de Greenports innovatiekansen zijn waarbij energie en gietwateroplossingen gecombineerd kunnen worden.

Studie naar effecten

In het Westland, waar de meeste brijnlozingen plaatsvinden, is onderzocht wat de effecten zijn op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties. Hier blijken de effecten in het grondwater en voor relevante gebruiksfuncties (ook op termijn) mee te vallen. Lokaal kan er echter verzilting of verzoeting optreden. Een tuinder kan daardoor te maken krijgen met zouter water dat ontzilt moet worden en de Warmte Koude Opslagsystemen in de nabijheid van brijnlozingen kunnen minder efficiënt worden.

De studie is uitgevoerd in een unieke samenwerking tussen de diverse betrokken partijen: de provincie, het Productschap Tuinbouw, LTO-Noord Glaskracht en de kennisinstituten Deltares en KWR. Het rapport vindt u bij Documenten.

Glastuinbouw Waterproof

Ook de sector zelf is met verschillende onderzoeken bezig om de milieubelasting te verminderen. De onderzoeken lopen uiteen van gietwatervoorziening (alternatieve manieren van regenwateropslag, alternatieve gietwatervoorzieningen, minimaliseren van de brijnstroom enz.) via gewasgerichte watergift en bemesting naar het verwerken van de reststroom van het proceswater. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het project Glastuinbouw Waterproof, met de onderdelen substraatteelt en grondgebonden teelt. Meer informatie hierover is te vinden op www.groeiservice.nl/water-emissie.


Wilt u contact met ons