Ter inzage: Ontwerpbesluit wijziging waterverordening Zuid-Holland
Het ontwerpbesluit van de waterverordening Zuid-Holland ligt van 30 mei tot 10 juli 2016 ter inzage. Bij deze verordening horen kaarten met regionale waterkeringen. Hierop worden het overgrote deel van de droge dijken met een compartimenterende functie (compartimenterende waterkeringen) in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta opgenomen.

Wijziging waterverordening Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft besloten de compartimenteringskeringen met een nut en noodzaak op te nemen in de waterverordening Zuid-Holland.

De compartimenteringskeringen worden als regionale kering opgenomen in de kaart behorende bij het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

De kaart bestaat voor het waterschap Hollandse Delta bestaat uit 5 deelgebieden:

  • deelgebied 1 Eiland van Dordrecht
  • deelgebied 2 IJsselmonde
  • deelgebied 3 Hoekse Waard
  • deelgebied 4 Voorne-Putten en Rozenburg
  • deelgebied 5 Goeree Overflakkee

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Van 30 mei 2016 tot 10 juli 2016  liggen de ontwerpbesluiten,  met de daarbij behorende toelichting, tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van:

  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag, (het Loket)
  • het waterschap Hollandse Delta (Handelsweg 100, Ridderkerk)

Hoe dient u een zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.

Schriftelijk

U kunt uw reactie onder vermelding van zienswijze reglement/verordening waterschap Hollandse Delta  sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Directie Leefomgeving en Bestuur/Afdeling Water en Groen, t.a.v. de heer P.J. Hofman, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer  P.J. Hofman, 0704416611 of 0655449013 en/of de heer A.R Vermeulen 0704417285 of 0655449179.

Procedure

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit.Na de ter inzage legging periode van 30 mei tot 10 juli zullen PS in het najaar de wijziging waterverordening Zuid-Holland vaststellen.