Ter inzage: Ontwerpbesluiten van waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Reglement voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De volgende ontwerpbesluiten over de herziening van de regelgeving ten behoeve van de naamswijziging zijn vastgesteld en liggen ter inzage van 9 juni tot en met 21 juli 2016:

 • ontwerp van de Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017
 • ontwerp van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

U kunt het Ontwerpbeheerplan digitaal inzien op deze pagina. Deze documenten liggen tijdens kantooruren ook ter inzage op de volgende locaties:

 • het loket van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
 • de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
 • de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem

Procedure

De ontwerp-waterverordening is vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

De voorbereiding van het ontwerp-Reglement is door de andere provincies opgedragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en om die reden alleen door Noord-Holland vastgesteld. Het Reglement en de Waterverordening worden uiteindelijk door Provinciale Staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vastgesteld.

Zienswijze indienen

U kunt een inspraakreactie (zienswijze) geven op de stukken die ter inzage liggen. Dat kan van 9 juni tot en met 21 juli 2016. U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘zienswijze naamswijziging AGV’ kenbaar aan:

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
  Directie Beleid/sector Water
  Mw. J. Lanting
  Postbus 3007
  2001 DA  Haarlem

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de ontwerpbevsluiten uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met:

 • mevrouw. J. Lanting, 0235143853