Ter inzage: inspraak ontwerpbesluit wijziging Reglement bestuur waterschap Hollandse Delta
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta ligt van 8 juni  2015 tot en met 20 juli  2015 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden
schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpbesluit naar voren brengen.

Door de aanpassing van het Reglement van bestuur wordt het gebied van Maasvlakte II toegevoegd aan het taakgebied van het waterschap Hollandse Delta. Hierdoor wordt dit waterschap formeel verantwoordelijk voor het watersysteem- en zuiveringsbeheer op Maasvlakte II.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Van 8 juni 2015 tot en met 20 juli 2015 ligt het ontwerpbesluit, met de daarbij behorende toelichting, tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag, (het Loket);
  • het waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk.

Hoe dient u een zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.

Schriftelijk

U kunt uw reactie onder vermelding van zienswijze Reglement van Bestuur Hollandse Delta sturen naar onderstaand adres: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Directie Leefomgeving en Bestuur/Afdeling Water en Groen, mevrouw L. de Vrueh,  Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw L. de Vrueh, 0704416591.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording van de zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen uiteindelijk het besluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta vast.