Ter inzage: Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland - ReagerenHet ontwerp regionaal waterprogramma ligt ter inzage van 13 juli tot en met 20 september.

Het ontwerp regionaal waterprogramma beschrijft hoe de provincie uitwerking geeft aan Europese richtlijnen over water, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s. Naast deze verplichte onderdelen bevat het Zuid-Hollandse regionaal waterprogramma ook niet-verplichte onderwerpen, zoals zoetwatervoorziening, wateroverlast en waterrecreatie. Hiermee laat provincie Zuid-Holland zien hoe ze samen met haar partners werkt aan een regionaal watersysteem dat bijdraagt aan een gezond, veilig, aantrekkelijk, concurrerend en bereikbaar Zuid-Holland.

Voor de context van de beleidsuitwerking in het regionaal waterprogramma zijn de relevante beleidskeuzes uit de omgevingsvisie overgenomen, vooruitlopend op de koppeling in het digitale systeem. Voor een compleet beeld van het waterbeleid zijn teksten over bodemdaling, vaarwegen en waterrecreatie overgenomen uit het omgevingsprogramma. De teksten overgenomen uit de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma zijn grijs gekleurd om aan te geven dat deze al eerder vastgesteld zijn. De grijs gekleurde teksten zijn voor de context bijgevoegd en staan in deze procedure niet open voor zienswijzen.

Procedure

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden en ingezetenen van Zuid-Holland een zienswijze indienen op het ontwerp regionaal waterprogramma.

Als u de stukken wilt inzien op het provinciehuis, maak dan een afspraak via het Loket, 070-4417777, optie 2.

Hoe dient u de zienswijze in?

Van 13 juli tot en met 20 september kunnen belanghebbenden en inwoners van Zuid-Holland een zienswijze indienen op het ontwerp regionaal waterprogramma. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres .

Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag, onder vermelding van ontwerp regionaal waterprogramma.

Indien u uw zienswijzen mondeling kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum: tel. 070-4416622.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen mail naar:  of bel met het Klant Contact Centrum: tel. 070-4416622.

Voor inspraak op waterbeheerprogramma’s van de waterschappen wordt verwezen naar de websites van de waterschappen. Tot en met 13 september 2021 ligt het ontwerp waterbeheerplan van Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden ter inzage. U kunt de documenten inzien via hdsr.nl/waterbeheerprogramma.