Ter inzage: Wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland ligt ter inzage van 16 juli tot en met 27 augustus 2018.

In een reglement van bestuur staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn en hoe het waterschap bestuurd moet worden. De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid mag benoemen voor de categorie natuurterreinen, een nieuwe kaart van het beheergebied van het waterschap, een wijziging van de bepalingen over de benoeming van een nieuwe dijkgraaf en het opnemen van bepalingen om herpoldering af te ronden in enkele polders in Leiden en Bloemendaal.

Inzien ontwerpbesluit

U kunt het ontwerpbesluit digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Provincie Zuid-Holland, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem
  • Hoogheemraadschap van Rijnland: Archimedesweg 1, 2333 CM  Leiden

Procedure

De procedure voor het wijzigen van een waterschapsreglement is beschreven in de Waterschapswet. Na vooroverleg met het waterschap ligt nu het ontwerpbesluit ter inzage. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen verwerkt en gaan Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk

Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, ter attentie van A.C. de Waaij, Postbus  90602, 2509 LP  Den Haag.

Mondeling

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met A.C de Waaij, 0704418290.