Ter inzage: Wijziging Reglement Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ligt ter inzage van 9 juli tot en met 20 augustus 2018.

In een Reglement van bestuur staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn en hoe het waterschap bestuurd moet worden. De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid mag benoemen voor de categorie natuurterreinen, een nieuwe kaart van het beheergebied van het waterschap en nieuwe bepalingen over de kostentoedeling wegentaak.

Inzien ontwerpbesluit

U kunt het ontwerpbesluit digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Provincie Zuid-Holland, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam

Procedure

De procedure voor het wijzigen van een waterschapsreglement is beschreven in de Waterschapswet. Na vooroverleg met het waterschap ligt nu het ontwerpbesluit ter inzage. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen verwerkt en gaan Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk

Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van A.C. de Waaij, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met A.C de Waaij, 070441 82 90.