Ter inzage: Wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt ter inzage van 16 juli tot en met 27 augustus 2018.

In een reglement van bestuur staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn en hoe het waterschap bestuurd moet worden. De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid mag benoemen voor de categorie natuurterreinen en enkele wijzigingen in de kaart van het beheergebied van het waterschap.

Inzien ontwerpbesluit

U kunt het ontwerpbesluit digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
  • Provincie Zuid-Holland, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Poldermolen 2, 3994 DA  Houten

Procedure

De procedure voor het wijzigen van een waterschapsreglement is beschreven in de Waterschapswet. Na vooroverleg met het waterschap ligt nu het ontwerpbesluit ter inzage. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen verwerkt en gaan Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk

Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde staten van Utrecht, ter attentie van S. Spano, Postbus 80300, 3508 TH  Utrecht.

Mondeling

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met S. Spano, 0302582136.