Ter inzage Wijziging Reglement van bestuur voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt ter inzage van 11 oktober tot en met 21 november 2018.

In een reglement van bestuur staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn en hoe het waterschap bestuurd moet worden. De wijziging betreft een aantal wijzigingen van de kaart van het beheergebied van het waterschap. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is gelegen binnen 3 provincies: Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De wijzigingen in de kaart bevinden zich binnen het grondgebied van de provincie Noord-Holland.

U kunt het ontwerpbesluit digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Provincie Noord-Holland: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, 2012 CH  Haarlem.
  • Provincie Utrecht: Archimedeslaan 6, Utrecht.
  • Provincie Zuid-Holland: Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam.

De procedure voor het wijzigen van een waterschapsreglement is beschreven in de Waterschapswet. Na vooroverleg met het waterschap ligt nu het ontwerpbesluit ter inzage. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen verwerkt en gaan de 3 betrokken colleges van Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan onder vermelding van ‘zienswijze reglement AGV’ worden gestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Omgevingsbeleid, mw. J. Lanting, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem.

Een zienswijze kan ook per e-mail worden verstuurd naar:

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. J. Lanting,  0235143853.