Ter inzage: ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden




Het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 25 februari tot en met 6 april 2016 ter inzage.

De belangrijkste wijziging is een aanpassing van de tekst en de bijbehorende kaart betreffende de normen voor waterkwantiteit.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina bij 'Documenten inzien'. Ook ligt het ontwerpbeheerplan tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • hal provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • kantoor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten

Wijzigingen Waterverordening

  1. Aanpassing van de regeling en de bijbehorende kaart van de normen waterkwantiteit (verfijning: opnemen afwijkingsmogelijkheden)
  2. Beperking van de gevallen bij vaststelling of wijziging van de legger waarvoor de uniforme voorbereidingsprocedure geldt
  3. Beperking van het gebied waarvoor het waterschap verplicht peilbesluiten moet vaststellen
  4. Opnemen van een verplichting voor het waterschap om een vergunningplicht in te voeren voor onttrekkingen voor menselijke consumptie

Schriftelijke of mondelinge zienswijze

U kunt tot en met 6 april 2016 schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Hierna wordt een definitief besluit genomen door provinciale staten van Utrecht en van Zuid-Holland.

Uw schriftelijke zienswijze adresseert u onder vermelding van de titel 'zienswijze waterverordening HDSR' en voorzien van uw handtekening aan:

  • Gedeputeerde Staten van Utrecht, team Water, postbus 80300, 3508 HT Utrecht