Zwemwaterlocaties 2018 bekend

Gepubliceerd op 3 april 2018Het besluit Aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2018 is vastgesteld. Het wijst zwemlocaties voor het zwemseizoen 2018 aan.

De provincie Zuid-Holland wijst voor 2018 de zwemwaterlocaties in natuurwater aan. Dit doet de provincie op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De zwemwaterlocaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. De lijst met zwemwaterlocaties is gewijzigd ten opzichte van 2017. Tijdens het zwemseizoen, dat van 1 mei tot 1 oktober 2018 duurt, worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd ontraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl.

Ter inzage

U kunt de lijst met zwemwaterlocaties van 3 april 2018 tot en met 15 mei 2018 downloaden van www.zuid-holland.nl/zwemwater of inzien op werkdagen in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag).

Beroep

Tegen de aanwijzing van de zwemwaterlocaties staat op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden en ingezetenen die een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend beroep open bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroep dient binnen 6 weken na bekendmaking in het Provinciaal Blad te zijn ingediend.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan – als beroep is ingesteld – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek tot het treffen van en voorlopige voorziening worden ingediend.

In geval van beroep verzoeken wij u een kopie van het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.


Volg @zuid_holland op Twitter