Vernieuwing accountantscontrole
Het werk van de accountant wordt steeds complexer door het grotere takenpakket van gemeenten. Daarnaast nemen onzekerheden bij provincie en gemeenten toe. Grote accountants kantoren trekken zich uit de
gemeentemarkt terug en de kleine kantoren zijn kwetsbaar. Tevens zijn accountants kritischer en voorzichtiger geworden; wat bij de ene gemeente wel wordt toegestaan mag bij de andere gemeente niet).

Gemeenten doorlopen soms ingewikkelde aanbestedingstrajecten waar geen of slechts één partij op inschrijft. Wat is de toegevoegde waarde van een accountant als die niet goedkeurt en adviseert?

Oplossingsrichtingen die worden geopperd zijn: een eigen accountant in dienst nemen, de Rijksaccountantsdienst gemeenten laten controleren en meer maatwerk en flexibeler controleren.

Terug naar het programma