Focus op Financiën
Onderzoek 3D’s gemeentebegrotingen 2018 in Zuid-Holland

Voor de vierde keer heeft het ministerie van BZK, in samenwerking met de provincies, begrotingsonderzoek gedaan naar de decentralisaties in het sociaal domein. In Zuid-Holland hebben 50 gemeenten input gegeven. Wij danken deze gemeenten voor hun medewerking.

Het ‘Verslag 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2018’ van het ministerie van BZK zal naar verwachting medio 2018 worden gepubliceerd. Vooruitlopend hierop hebben wij onze bevindingen over de Zuid-Hollandse gemeenten uitgewerkt. U vindt het volledige verslag van onze bevindingen rechts op de pagina.

Het algemene beeld is dat er vorderingen worden gemaakt met de transformatie, maar de afronding hiervan nog enkele jaren op zich laat wachten. Hierdoor zijn veel gemeenten nog niet in staat een goede inschatting te maken van de uiteindelijke structurele financiële effecten van de decentralisaties. Omdat steeds meer ervaringscijfers beschikbaar zijn, worden de ramingen nauwkeuriger. Het aantal gemeenten met overschotten neemt jaarlijks af. Bij de WMO zien wij vaak overschotten terwijl bij jeugdzorg vaker sprake is van tekorten. De meeste gemeenten hebben middelen gereserveerd om risico’s op te vangen.

Hoewel het onderzoek slechts een algemeen beeld geeft, kan het nuttige informatie opleveren voor medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding van de begroting 2019. Met de Begrotingscirculaire 2019, die wij begin maart 2018 publiceren, wordt u nader geïnformeerd over de aandachtspunten voor de begroting 2019.

Als u over dit onderwerp vragen heeft, of tegen financiële knelpunten aanloopt, kunt u contact met ons opnemen 0704416143 – Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht of via het contactformulier https://www.zuid-holland.nl/contact/contactinformatie/. Wij gaan graag met u in gesprek en denken waar mogelijk mee over oplossingen.