Afwegingskader
 1. Coalitieakkoord provincie Zuid-Holland 2015-2019 en notitie 'Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland':

 • Het belang van inwoners, instellingen en bedrijven staat voorop. De bestuurlijke inrichting moet daarbij voldoende krachtig en ondersteunend zijn aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.
 • Gemeenten hebben belangen die hun gemeentegrens overstijgen. Het is de verantwoordelijkheid van een gemeente dat deze belangen goed worden behartigd.
 • Als in een bepaalde regio opgaven en kansen voor inwoners, instellingen en bedrijven worden gemist, gaan wij hierover het gesprek aan. Indien dat samenwerking of samenvoeging vraagt, verwachten wij dat hier invulling aan wordt gegeven.
 • Er mogen geen gemeenten verweesd achterblijven, er moet een consistent regionaal eindbeeld zijn.
 • Er moet gelet worden op de verbinding tussen stad en land; geen samenwerking en herindeling met de rug naar de stad.
 • Zo veel mogelijk congruentie in de samenwerking; als er sprake is van gedeelde opgaven dienen deze ook zoveel mogelijk gezamenlijk ter hand te worden genomen.
 1. Uitgangspunten “Onderzoek Bestuurlijke Toekomst”:

De uitgangspunten zijn gebaseerd op gesprekken met gemeenteraden. Verder is hiervoor ook gebruikgemaakt van de burgerpeiling en de gesprekken met maatschappelijke partners. Tot slot is gebruikgemaakt van de inzichten die in gesprekken met de B&W’s naar voren zijn gebracht. De uitgangspunten zijn uiteindelijk vastgesteld door de Stuurgroep OBT. De Stuurgroep OBT bestond uit alle fractievoorzitters in de Hoeksche Waard.

 • Slagvaardig gemeentebestuur
 • Behoud en versterking leefbaarheid woonomgeving
 • Versterking ruimtelijk-economische structuur
 • Maatwerk voor buurten,dorpen en wijken
 • Democratische invloed inwoners
 • Structurele versterking ambtelijke capaciteit
 • Participerende overheid
 • Gezonde gemeentefinanciën
 • Krachtig partnerschap met buurten, dorpen, wijken
 • Krachtig partnerschap met maatschappelijke instellingen en bedrijven
 • Krachtig partnerschap met medeoverheden
 • Gemeentelijke lasten gemiddeld op hetzelfde niveau
 • Bereikbaarheid en kwaliteit dienstverlening
 • Maatwerk
 • Ondersteunende rol richting maatschappelijke partners

Deze uitgangspunten zijn in het BMC Rapport “Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard” verder uitgelegd (blz. 25-27). De 2 opties van samenvoeging en versterkte samenwerking zijn ook op deze punten vergeleken.

 1. Beleidskader herindelingen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Het kabinet beoordeelt elke situatie als uniek geval, rekening houdend met lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. In ieder geval wordt getoetst aan de volgende 5 criteria die zijn opgenomen in het 'beleidskader gemeentelijke herindeling':

 • Draagvlak
 • Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
 • Bestuurskracht
 • Evenwichtige regionale verhoudingen
 • Duurzaamheid