Bestuurlijke toekomst
header-zeilbootjes-binnenmaas

Provinciale Staten hebben op 22 februari 2017 het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard met ingang van 1 januari 2019. Provinciale Staten hebben daarnaast de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS (Gedeputeerde Staten) en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van kernen.

De ministerraad,Tweede Kamer en Eerste Kamer bepalen wat er met het herindelingsadvies gebeurt.

Wat vooraf ging

In het voorjaar van 2016 is er door de provincie met iedereen die dat wilde open overleg gevoerd over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Er zijn meer dan 100 reacties binnengekomen, waarvan meer dan de helft van de inwoners. Iedereen is van mening dat niets doen geen optie is, de Hoeksche Waard één en ondeelbaar is en er meer besluiten voor het eiland als geheel moeten worden genomen.

Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2016 de knoop doorgehakt en zijn op inhoudelijke gronden tot de conclusie gekomen dat herindeling het beste is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners. Er komt dan een toekomstbestendige, bestuurskrachtige en slagvaardige gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen dan beter bediend worden en de nieuwe gemeente zal beter in staat zijn om de afstand met de inwoners te verkleinen. De herindeling is bovendien financieel aantrekkelijk. Het voorgestelde alternatief van versterkte samenwerking biedt onvoldoende oplossing voor de huidige en toekomstige opgaven en problemen. De herindeling is bovendien financieel aantrekkelijk.

Beseft wordt dat herindeling niet ieders voorkeur geniet, maar er dient ook een keer een einde te komen aan de al jaren slepende discussie. De energie die nu nog hieraan verloren gaat kan beter ingezet worden voor de inhoudelijke kansen en opgaven voor de Hoeksche Waard. Iedereen is opgeroepen om mee te denken om het herindelingsontwerp van september 2016 te verbeteren. Er zijn meer dan 1500 reacties ontvangen van inwoners, bedrijven, gemeenten, het waterschap en besturen van regio’s en samenwerkingsorganisaties.

Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van de ontvangen zienswijzen het herindelingsadvies opgesteld. Er zijn 2 wijzigingen ten opzichte van het ontwerp: de herindelingsdatum is vervroegd naar 1 januari 2019 en het advies om voorafgaand aan de herindeling ambtelijk te fuseren is ingetrokken. De datum van herindeling 2020 had als doel om de tijd te nemen om naar elkaar toe te werken. Echter door zowel voorstanders als tegenstanders is aangegeven dat bij het besluit van een herindeling deze zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.


Ter inzage en meepraten

Het herindelingsontwerp heeft tot en met 21 november 2016 ter inzage gelegen. Tot en met die datum kon een ieder een zienswijze bij Gedeputeerde Staten indienen.

Afwegingskader

De provincie Zuid-Holland gaat op zoek naar een oplossing die kan rekenen op een zo’n groot mogelijk draagvlak en die voldoet aan zoveel mogelijk wensen. Hierbij houdt de provincie Zuid-Holland rekening met 3 kaders.

Veelgestelde vragen

In dit document staan de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Volg Zuid_Holland op Twitter