Bereikbaarheid randvoorwaarde voor economische vitaliteit Hoeksche Waard

Gepubliceerd op 4 juni 2018De provincie en de regio gaan gezamenlijk een pakket bepalen van infrastructurele- en mobiliteitsmaatregelen om de Hoeksche Waard vitaal te houden. De rapportage van mobiliteitsonderzoeken in de Hoeksche Waard vormt daarvoor de basis. Deze rapportage is aangeboden aan gedeputeerde Floor Vermeulen.

Wethouder Hans Flieringa van gemeente Cromstrijen en portefeuillehouder Mobiliteit van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Harry van Waveren en gedeputeerde Floor Vermeulen nemen  na het zomerreces een besluit over het gezamenlijke maatregelenpakket.

Gebiedsprogramma voor een vitale regio

Als de trend zich doorzet hebben de inwoners van de Hoeksche Waard te maken met vergrijzing en ontgroening. De vitaliteit van de regio staat onder druk. Door hierop te anticiperen kunnen de effecten worden opgevangen en kunnen de aanwezige kansen worden benut. De provincie en regio werken samen aan een gebiedsprogramma waarin duurzame landbouw, energie, natuur en recreatie, demografische ontwikkelingen en bereikbaarheid en mobiliteit onderdeel zijn. Randvoorwaarde voor een vitale regio is een goede bereikbaarheid, want: zonder goede infrastructuur en mobiliteit komen economische ontwikkelingen niet van de grond.

Brede blik op bereikbaarheid

Zowel de bereikbaarheid op het eiland zelf als de bereikbaarheid van en naar het eiland toe komen naar verwachting de komende jaren verder onder druk te staan. Provincie en regio spelen hier nu op in door naar oplossingen te kijken. Het gaat hierbij niet alleen om auto-infrastructuur en openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook om veilige fietsverbindingen voor schoolkinderen en woon-werkverkeer. Zo wordt onder meer gekeken naar de mogelijke invoering van R-Net naar Oud Beijerland, maar ook naar het fietspad Strijen – Oud-Beijerland en een rondweg voor Klaaswaal.

Maatregelenpakket

De komende maanden worden de verschillende mogelijkheden en de haalbaarheid ervan verder onderzocht, waarbij voor 1 juli nader onderzoek wordt gedaan naar de rondwegopties voor Klaaswaal. Doel is om te komen tot een afgewogen maatregelenpakket.

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met de provincie Zuid-Holland. Doel van het programma: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit wordt gedaan door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten.


molen in de hoeksche waard

Volg @zuid_holland op Twitter