Proces
Proces

Datum

Onderwerp

17 december 2015

Besluit gemeenteraden bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

18 december 2015

Gesprek gedeputeerde Van der Sande met burgemeesters

6 januari 2016

Gesprek gedeputeerde Van der Sande met fractievoorzitters gemeenteraden

12 januari 2016

Start open overleg bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

12 januari 2016

Gesprek Gedeputeerde Staten met colleges van Burgemeester en Wethouders

12 januari 2016

Gesprek Gedeputeerde Staten met partijen uit het maatschappelijk middenveld

20 januari 2016

Openbare vergadering Statencommissie Bestuur en Middelen

3 februari 2016

Openbare vergadering Provinciale Staten

29 februari – 31 maart 2016

Gesprekken met raadsfracties

3 maart 2016

Gesprek gedeputeerde Van der Sande met burgemeesters en wethouders

3 maart 2016

Gesprek gedeputeerde Van der Sande met dorpsverenigingen Korendijk

Maart – april 2016

Inwoners Hoeksche Waard kunnen via digitaal reactieformulier meepraten

4 april – 18 april 2016

Openbare inloopavonden

21 april en 11 mei 2016

Bestuurlijke bijeenkomsten uitwerking model Samenwerking met doorzettingsmacht

25 april 2016

Bespreking concept Financiële scan met raadsleden

12 mei 2016

Openbare presentatie uitwerking Samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht en Financiële scan

31 mei 2016

Openbare bijeenkomst kernenbeleid met aanwezigheid van gedeputeerde Van der Sande

13 juni 2016

Scholierendebat

13 juni 2016

Overleg gedeputeerde Van der Sande met colleges van Burgemeesters en Wethouders

5 juli 2016

Principebesluit Gedeputeerde Staten tot herindeling Hoeksche Waard en presentatie daarvan aan colleges van burgemeester en wethouders, raadsleden en overige belangstellenden

7 september 2016

Bespreking principebesluit van Gedeputeerde Staten van 5 juli 2016 door Statencommissie Bestuur en Middelen

20 september 2016

Vaststelling Herindelingsontwerp Hoeksche Waard

13 oktober 2016 Informatieavond; toelichting op Herindelingsontwerp aan colleges van burgemeester en wethouders, raadsleden en overige belangstellenden
21 november 2016 Eindtermijn indienen zienswijzen op herindelingsontwerp voor een ieder
23 december 2016 Eindtermijn indienen zienswijzen op herindelingsontwerp voor gemeenteraden
Januari 2017 Beantwoording zienswijzen door Gedeputeerde Staten en vaststelling Voorstel herindelingsadvies

15 februari 2017

Bespreking Voorstel herindelingsadvies door Statencommissie Bestuur en Middelen

22 februari 2017 Besluit Provinciale Staten over herindelingsadvies
2017/2018 Besluitvorming Tweede Kamer en Eerste Kamer
November 2018 Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente

1 januari 2019

Start nieuwe gemeente Hoeksche Waard

Dit proces is onderhevig aan wijzigingen. Concrete data, tijdstippen en locaties van de openbare bijeenkomsten worden in de Kalender gepubliceerd.