IBT ProcesInformatieverzameling:

- Systeemtoezicht voor 6 domeinen (op basis van bestuursovereenkomst).
- Meldingen/signalen IBT.
- Mogelijke aanvullende ambitie: uitvoeren thematisch onderzoek en reality checks voor risicovolle thema’s (als GS hiertoe besluit op basis van uitkomst en aanbevelingen landelijke evaluatie IBT, besluitvorming door GS voorzien in het eerste kwartaal van 2018).

Oordeelsvorming:

- Eerste stap: eigen oordeel gemeente (zelf in spiegel kijken), mede op basis van ambtelijk oordeel provincie n.a.v. conceptstukken gemeente
- Tweede stap: bestuurlijk oordeel provincie (defnitief oordeel provincie) in door GS vastgestelde provinciale IBT-rapportage.

Zonodig interveniëren:

- Bestuurlijke interventieladder voordracht schorsing en vernietiging besluiten (bij strijd met het recht en/of het algemeen belang).
- Bestuurlijke interventieladder indeplaatsstelling (overnemen taak bij taakverwaarlozing).
- N.a.v. slechte IBT-scores van een gemeente voor het totaalbeeld (meer dan drie domeinen ‘oranje’ of ‘rode’ IBT-score) een toezichtgesprek op hoog ambtelijk niveau, zonodig gevolgd door bestuurlijk overleg.

Maatregelen

De provincie heeft 2 generieke instrumenten waarmee ze kan ingrijpen:
1. Voordracht schorsing en vernietiging besluiten: de provincie kan een besluit van de gemeente voordragen aan de Kroon als de gemeente een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang. De Kroon kan dit besluit schorsen en/of vernietigen.
2. Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing: als een gemeente een medebewindstaak verwaarloost, kan de provincie die taak overnemen.
Hoe en wanneer de provincie dit doet, is te vinden in de beleidskader Indeplaatstreding (pdf, 241 kB) en beleidskader Schorsing en Vernietiging (pdf, 82 kB).