Ter inzage: Ontwerp van wijzigingen van de wegenlegger van de gemeente Krimpenerwaard
De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerp van wijzigingen van de wegenlegger van de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. In de wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom. Na beoordeling van de door de gemeente Krimpenerwaard opgestelde wegenlegger is een ontwerp van wijzigingen opgesteld.

Stukken inzien

Het ontwerp van wijzigingen ligt digitaal ter inzage van 23 september 2020 tot en met 3 november 2020 bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpenerwaard.

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus zijn de provinciehuizen vooralsnog gesloten en is er geen fysieke terinzagelegging mogelijk. De stukken zijn te raadplegen op deze website.

Hoe kunt u reageren

Eventuele zienswijzen tegen het ontwerp van wijzigingen kunnen schriftelijk bij ons college worden ingediend, postbus 90602, 2509 LP Den Haag. De ingediende zienswijzen worden bij de ontwerp-wegenlegger en het ontwerp van wijzigingen voor iedereen ter inzage gelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze tegen de ontwerp-wegenlegger in te dienen zowel bij de provincie Zuid-Holland, 070-4417680 als bij de gemeente Krimpenerwaard, 14 082. Deze zienswijze zal in een verslag worden opgenomen en bij het ontwerp ter inzage worden gelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.A.M. van Rijnbeek van de provincie Zuid-Holland via .