Onderzoek lokaal bestuur
De provincie baseert zich als het gaat over de bestuurlijke inrichting en de kwaliteit van het openbaar bestuur niet alleen op maatschappelijke opgaven en inhoudelijke vraagstukken, maar ook op feitelijke inzichten en empirische gegevens. Wij vinden het belangrijk om te kunnen bijdragen aan nationale discussies over ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zoals intergemeentelijke samenwerking en nieuwe vormen van democratie.


Kernendemocratie en participatie

De democratie en de verhoudingen tussen bestuur en bevolking zijn in transitie. De provincie vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse democratie, welke experimenten er ontstaan en wat succesvolle voorbeelden zijn van participatie. Met de kennis die wij via dit onderzoek opdoen kunnen we 1) zelf onze participatie met inwoners zo goed mogelijk vormgeven en 2) gemeenten stimuleren en helpen inwoners te blijven betrekken bij de politiek. Zo houden we gezamenlijk de kwaliteit van het openbaar bestuur op peil. Een sterke (lokale) democratie betekent een sterke provincie. Het onderzoek heeft geleid tot de handreiking kernendemocratie.

Zuid-Hollandse netwerken

Professor P.P. Tordoir heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de intergemeentelijke samenhang van (kernen van) gemeenten in Zuid-Holland. Hierdoor is een beeld ontstaan hoe de oriëntatie op de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - zowel tussen als binnen de gemeenten kan verschillen.

Ambtelijke fusies

In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Gelderland voert Berenschot een evaluatieonderzoek uit naar ambtelijke fusies, met als belangrijkste hoofdvragen:

  • ln hoeverre levert een ambtelijke fusie een bijdrage aan het versterken van het lokale bestuur?
  • Hoe kan de provinciale rol bij ambtelijke fusies worden ingevuld?

Berenschot onderzoekt 6 cases van bestaande ambtelijke fusies in Nederland, waaronder de Werkorganisatie Duivenvoorde en de BAR-organisatie.

De Statencommissie Bestuur en Middelen heeft in april 2017 gevraagd om dit onderzoek naar ambtelijke fusies.