Onderzoek lokaal bestuur
De provincie baseert zich als het gaat over de bestuurlijke inrichting en de kwaliteit van het openbaar bestuur niet alleen op maatschappelijke opgaven en inhoudelijke vraagstukken, maar ook op feitelijke inzichten en empirische gegevens. Wij vinden het belangrijk om te kunnen bijdragen aan nationale discussies over ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zoals intergemeentelijke samenwerking en nieuwe vormen van democratie.


Ruimtelijke samenhang in de regio Gorinchem

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft professor Pieter Tordoir i.s.m. dr A. Poorthuis en L. Van der Zee BA in november 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke samenhang in de regio Gorinchem. Uit het onderzoek blijkt dat er in alle opzichten een geïntegreerde ‘regio Gorinchem’ bestaat. Daarbinnen vormt Gorinchem onmiskenbaar het primaire regiocentrum voor voorzieningen en werk. De ‘regio Gorinchem’ is als geheel sterk met Drechtsteden verbonden. Voor de regionale economie en welvaart is die westelijk gerichte integratie richting Drechtsteden en Rotterdam e.o. cruciaal.

Het onderzoek van professor Tordoir wordt gebruikt als belangrijke input voor de beantwoording door de minister van een motie Van der Molen (CDA) die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de provinciale herindeling Vijfheerenlanden in de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie wordt de minister opgeroepen om vóór het einde van het jaar te rapporteren over wat er nodig is om de centrumpositie van Gorinchem te behouden.

Zuid-Hollandse netwerken

Professor P.P. Tordoir heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de intergemeentelijke samenhang van (kernen van) gemeenten in Zuid-Holland. Hierdoor is een beeld ontstaan hoe de oriëntatie op de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - zowel tussen als binnen de gemeenten kan verschillen.

Kernendemocratie en participatie

De democratie en de verhoudingen tussen bestuur en bevolking zijn in transitie. De provincie vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse democratie, welke experimenten er ontstaan en wat succesvolle voorbeelden zijn van participatie. Met de kennis die wij via dit onderzoek opdoen kunnen we 1) zelf onze participatie met inwoners zo goed mogelijk vormgeven en 2) gemeenten stimuleren en helpen inwoners te blijven betrekken bij de politiek. Zo houden we gezamenlijk de kwaliteit van het openbaar bestuur op peil. Een sterke (lokale) democratie betekent een sterke provincie. Het onderzoek heeft geleid tot de handreiking kernendemocratie.