Procedure Wet algemene regels herindeling
  • stap 1 (open overleg): Gedeputeerde Staten (GS) nodigen de betreffende gemeenten en buurgemeenten en besturen van betrokken gemeenschappelijke regelingen uit voor een eerste ronde open overleg en als het nodig is voor een tweede ronde open overleg. Deze stap is maximaal 6 maanden.
  • stap 2 (herindelingsontwerp): de provincie verwerkt de uitkomsten van het overleg en informatie over de gemeenten (profiel, functioneren, opgaven en dergelijke) in een herindelingsontwerp. GS stellen dat ontwerp vast.
  • stap 3 (toezending en formele procedure): GS sturen het ontwerp naar de colleges van B&W van de betrokken gemeenten. Die leggen het ontwerp binnen 2 weken ter inzage voor de inwoners en andere belanghebbenden. Vervolgens hebben zij 8 weken de tijd om reageren. Tijdens die periode kunnen de gemeenten informatiebijeenkomsten houden.
  • stap 4 (besluit gemeenteraden): binnen 3 maanden nadat ze het ontwerp hebben ontvangen, delen de gemeenten hun besluit mee aan GS.
  • stap 5 (vaststelling herindelingsadvies): de provincie verwerkt de reacties van de gemeenten, inwoners en belanghebbenden en stelt een concept-herindelingsadvies op. Provinciale Staten behandelen het advies en stellen het vast.
  • stap 6 (toezenden aan minister): de provincie stuurt het advies naar de minister van Binnenlandse Zaken. Hierna volgt een wetsontwerp dat behandelt wordt in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Indien tevens sprake is van een provinciale grenswijziging is sprake van een interprovinciale procedure. In dat geval kan een Interprovinciale commissie worden ingesteld door Provinciale Staten (IPC). De IPC heeft dan de bevoegdheden van GS en nodigt de gemeenten uit voor het open overleg (zie stap 1).

Toestemming Rijk nodig

Een herindeling vindt altijd plaats per 1 januari van het jaar dat volgt op de toestemming van het Rijk. Lees meer over de Arhiprocedure (pdf, 85 kB).