Ter inzage: Vaststelling veiligheidscontour Waalhaven
Het besluit veiligheidscontour Waalhaven ligt ter inzage van maandag 28 mei 2018 tot en met 9 juli 2018.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben een veiligheidscontour vastgesteld rond de Waalhaven. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieu-ruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat het geen onnodige beperkingen betekent voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.

Inzien stukken

U kunt het besluit veiligheidscontour Walhaven digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • provincie Zuid-Holland, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Indienen beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen. Dit beroep moet, ingevolge de artikelen 6:7 en 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken worden ingesteld. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van ons besluit ter inzage is gelegd. Uw beroep kunt u sturen naar:

  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
    t.a.v. dhr. L. Noordam
    Postbus 90602
    2509 LP Den Haag

Het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour voor het industrieterrein Waalhaven treedt in werking met ingang van de dag waarop de termijn voor het indienen van een beroepschrift afloopt. Indien gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.