Ter inzage Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023
Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 ligt met ingang van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage.

Bij het Ontwerp Actieplan Geluid is gebruikgemaakt van een methode om voor zo veel mogelijk bewoners met meer dan de vastgestelde plandrempel (55 dB) op de gevel, geluidsreducerende maatregelen voor te stellen. Dit leidt tot een overzicht van mogelijke knelpunten waarvoor jaarlijks wordt bezien op welke wijze de Provincie Zuid-Holland maatregelen kan nemen.

Naast de focus op maatregelen bij knelpunten waarbij sprake is van een berekende geluidshinder, biedt het ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 ook de mogelijkheid geluidsklachten naar voren te brengen, al dan niet onderdeel van het eerder genoemde knelpuntenoverzicht. De Provincie Zuid-Holland kan de oplossing van deze klachten (mee)financieren; dat vraagt echter om initiatief bij de klager.

Ter inzage locatie

Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 ligt met ingang van 22 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het provinciehuis, bij de directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling Mobiliteit en Milieu, kamer B2.01, 0704417287. Het ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen is vanaf 22 oktober 2018 ook op internet in te zien of te downloaden via www.zuid-holland.nl bij 'ter inzage legging'.

Procedure

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Gedeputeerde Staten stellen, na Provinciale Staten gehoord te hebben, de wijziging uiteindelijk vast.

Indienen zienswijze

U wordt verzocht uw eventuele zienswijzen binnen 6 weken na 22 oktober 2018 bij ons schriftelijk of per e-mail in te dienen. U kunt uw zienswijze op het ontwerp schriftelijk indienen bij de Provincie Zuid-Holland:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. J.H. Brouwer

afdeling Mobiliteit en Milieu

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

U kunt uw zienswijze op het ontwerp per email indienen: .

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk en geef daarbij aan op welke onderdelen van de documenten uw zienswijze betrekking heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer J.H. Brouwer van de afdeling Mobiliteit en Milieu, .


Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer J.H. Brouwer van de afdeling Mobiliteit en Milieu, .

Document

Afbeelding bij terinzage Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018 - 2023

Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018 - 2023