Provinciale milieuverordening
De Provinciale Milieuverordening (Pmv) is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

De Pmv is een van de instrumenten om het milieu gezond en veilig te houden.

De Pmv bevat regels over afvalwater, gebruik stortplaatsen, milieubeschermingsgebieden, bodemsanering en inspraak bij een milieubeleidsplan, milieuprogramma en milieuverordening.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.