Statenvoorstel Zuid-Hollandse OmgevingsverordeningProces

Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel voor vaststelling van de ZHOV aangeboden aan Provinciale Staten.

Alhoewel de beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022 wil de provincie het in 2020 gestarte proces afronden om hiermee duidelijkheid te geven. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV).

ZHOV: inwerkingtreding 1 juli 2022

In deze verordening komen de regels voor de fysieke leefomgeving. Dus in de verordening staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan: mag bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bedrijf worden uitgebreid of kan dat niet vanwege een nabijgelegen natuurgebied. Met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, is de datum van inwerkingtreding van de ZHOV ook verschoven naar 1 juli 2022.

De ZHOV komt tot stand in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen. Het proces kent verschillende stappen. Hiervan hebben 3 stappen al plaatsgevonden:

1. Ambtelijke consultatie

In deze eerste stap is iedereen benaderd die zich betrokken voelt bij de verordening, zoals mede-overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners.

2. Formele ter inzagelegging

Na deze tweede stap heeft de verordening formeel ter inzage gelegen conform de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op grond van artikel 16.32 van de Omgevingswet. Deze 3 stappen worden nu doorlopen of moeten nog doorlopen worden.

3. Verwerken zienswijzen en besluitvorming door Gedeputeerde Staten

 • 5 juli 2022: Gedeputeerde Staten hebben het Statenvoorstel voor de ZHOV vastgesteld. De stukken zijn aangeboden aan Provinciale Staten. Alle zienswijzen van de terinzagelegging zijn verwerkt in de vorm van een Nota van Beantwoording. Ook is de ontwerp-ZHOV aangepast aan de zienswijzen, voortschrijdende inzichten door de inmiddels definitieve Omgevingswet en zijn onvolkomenheden hersteld.

De volgende 2 stappen worden nu doorlopen of moeten nog doorlopen worden:

4. Provinciale Staten ronden besluitvorming af

In Provinciale Staten vindt de definitieve besluitvorming plaats. Op 8 september 2021 wordt de ZHOV in de Integrale Commissie van Provinciale Staten besproken. Provinciale Staten bepalen dan de planning voor definitieve vaststelling van de ZHOV. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de ZHOV dan in het laatste kwartaal van 2021 vastgesteld.

5. Wijzigingsverordening

Omdat de invoering van de Omgevingswet 2 keer is uitgesteld is voor de tussenliggende periode een wijzigings- en aanvullingsproces gestart. Hiermee:

 • komt er flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • kan ingespeeld worden op mogelijke laatste wijzigingen van de Rijksregelgeving
 • worden (later gestarte) beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen doorgevoerd.

Planning

 • In mei/juni 2021 is een ambtelijk concept ter consultatie beschikbaar gesteld.
 • In het najaar van 2021 wordt een ontwerp ter inzage gelegd en richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt Provinciale Staten de wijziging/aanvulling van de ZHOV vast. Deze planning is onder voorbehoud van zekerheid over de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inhoud

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Dit zijn vooral de regels die nu nog zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Deze is in werking getreden op 1 april 2019. Als Provinciale Staten een besluit hebben genomen over de nieuwe ZHOV en de Omgevingswet is in werking getreden, vervalt de huidige omgevingsverordening.

Dit zijn de documenten die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld voor het ontwerp Statenvoorstel:

 • Provinciale regels over de fysieke leefomgeving: Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV).
 • Toelichting op de omgevingsverordening ZHOV.
 • Een verplichtingentabel. Hierin is opgenomen hoe de provincie aan de wettelijke verplichtingen voor een omgevingsverordening voldoet.
 • Een veranderingentabel. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven welke veranderingen plaatsvinden.
 • Een transponeringstabel van nieuwe naar oude (huidige) omgevingsverordening.
 • Het delegatiebesluit en de toelichting.
 • De verordening Nautisch beheer en toelichting.
 • De geo-informatieobjecten uit bijlage II(verwijst naar een andere website).

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Wel is de terminologie zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als die van de Omgevingswet. Daarbij veranderen soms de juridische instrumenten, waardoor aanpassing van de regels nodig is. Ook heeft het Rijk op een aantal onderwerpen veranderingen doorgevoerd, waardoor de noodzaak of mogelijkheid voor de provincie om regels te stellen veranderd is. Daardoor zijn ook aanpassingen doorgevoerd. Het is de bedoeling dit zo gelijkwaardig mogelijk om te zetten. Bekijk de toelichting als je hier meer over wilt weten.

Documenten

Vragen?

Heeft u vragen over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening? Mail dan naar omgevingsverordening@pzh.nl.