Terinzagelegging Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid (partiële wijziging Omgevingsvisie Zuid-Holland, Omgevingsverordening Zuid-Holland en Omgevingsprogramma Zuid-Holland)Gedeputeerde staten hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld. Het gaat om een partiële wijziging van:

  • de Omgevingsvisie Zuid-Holland,
  • de Omgevingsverordening Zuid-Holland en
  • het Omgevingsprogramma Zuid-Holland.

De Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid heeft betrekking op meerdere onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen zijn: ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, grote ruimtevragers, optimalisatie woningbouwplannen, sociaal en betaalbaar wonen, molenbiotopen, bos en bomen, gezond en veilig, externe veiligheid, recreatiewoningen, mobiliteit, boom- en sierteeltgebied Boskoop en grote buitenstedelijke bouwlocaties.

Het Ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt ter inzage van 28 juli tot en met 8 september. Vanwege de vakantieperiode zijn de stukken online nu al beschikbaar gesteld. De definitieve vaststelling van de Herziening 2021 is voorzien voor het eerste kwartaal van 2022.

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. In de digitale plannenviewer via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure
  2. De documenten kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid
  3. Vanaf maandag 12 juli liggen tijdens kantooruren alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag. U wordt gevraagd om hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 0704417777, optie 2 in het keuzemenu.

Zienswijzen

Wij stellen u in de gelegenheid te reageren op de Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot en met uiterlijk 8 september 2021 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van de Herziening 2021 Omgevingsbeleid.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres . Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.