Terinzagelegging Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau EnergietransitieGedeputeerde staten hebben op 2 november 2021 het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module Energietransitie vastgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het ‘startdocument’ voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze m.e.r. is gekoppeld aan de Herziening van het provinciale omgevingsbeleid voor de Module Energietransitie.

Het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module Energietransitie ligt ter inzage van 8 november tot en met 20 december 2021. De definitieve vaststelling van de NRD is voorzien in februari 2022.

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. Het document kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid.
  2. Tijdens kantooruren ligt het document ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Zienswijzen

Wij stellen u in de gelegenheid te reageren op het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module Energietransitie. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot en met uiterlijk 19 december 2021 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module Energietransitie.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres .

Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.