Samen aan de slag met Landschapspark Zuidvleugel!

Gepubliceerd op 5 september 2018Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) gaan aan de slag met het Landschapspark Zuidvleugel. Dit maakten gedeputeerden Han Weber en Adri Bom-Lemstra namens GS bekend tijdens de Plein 1-bijeenkomst op 3 september op het provinciehuis.

"De tijd is nu!" Alle 80 aanwezigen zijn het daar roerend met elkaar over eens. Als we nu niks doen dan zijn wij echt te laat en gaat dit ten koste van het vestigingsklimaat en de leefomgeving.

Al 10 jaar wordt er gesproken over een aangesloten netwerk van water en groen voor natuur en recreatie in het stedelijk gebied van Zuid-Holland. Tot op heden is het echter niet voldoende van de grond gekomen. Het advies Landschapspark Zuidvleugel wil hier verandering inbrengen. Dit advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Harm Veenenbos, zet nu aan tot actie.

Verbindend kader voor verstedelijken en vergroenen

Het advies stelt voor het water en groen langs 6 historische waterlopen (Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede) te verbinden en daarmee de stad met het landelijk gebied. Daarnaast biedt het een verbindend kader voor de grote opgaven rondom verstedelijking, klimaat en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving die nu op Zuid-Holland afkomen. "Het advies geeft daarmee handvatten voor een kwalitatieve verstedelijking van Zuid-Holland", stelde gedeputeerde Adri Bom Lemstra tijdens de bijeenkomst. “We moeten er daarom nu mee aan de slag” bevestigde gedeputeerde Han Weber .

Middelen beschikbaar voor Landschapspark Zuidvleugel

Alleen door krachten en middelen te bundelen kan het Landschapspark werkelijkheid worden. De provincie neemt het Landschapspark Zuidvleugel op in het nieuwe Omgevingsbeleid. “Via bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda van de groenportefeuille stellen wij ook inzet en middelen beschikbaar “, liet gedeputeerde Han Weber weten. "Er zal geld bij moeten", erkende gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Zij merkte op dat langs de ontwikkeling van de historische waterlijnen de provincie nu ook de stad intrekt. “Bij de Landschapstafels stemmen gemeente en provincie de projecten en middelen op elkaar af. Dat was vooral buiten de stad, maar dat zal dus nu ook in de stad moeten”, stelde gedeputeerde Bom-Lemstra voor.

Beide gedeputeerden benadrukten dat het advies door heel het college is omarmd. En dat het college de uitwerking van het Landschapspark langs de zes voorgestelde lijnen integraal willen aanpakken. Op de verstedelijkingsconferentie van 4 oktober staat deze opgave ook op de agenda.


Betrokkenen bij ontwikkeling Landschapspark

Van links naar rechts: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, directeur Nationale Omgevingsvisie Emiel Reiding, wethouder gemeente Delft Karin Schrederhof, gedeputeerde Han Weber, provinciaal adviseur Harm Veenenbos,directeur Neprom Jan Fokkema en programmadirecteur groene metropool Staatsbosbeheer Harry Boeschoten.

Volg @zuid_holland op Twitter