Bodemdaling
Vergaande consequenties voor wonen, werken en infrastructuur maken dat het college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) bodemdaling een belangrijke opgave vindt. Zie ook het Hoofdlijnenakkoord.

Het probleem

75% van de provincie bestaat uit slappe bodem: veen of slappe veen/klei. Met droge voeten leven op slappe bodem doen we al eeuwenlang dankzij het reguleren van het grondwaterpeil en maaiveldhoogte. Het reguleren blijkt echter eindig. In sommige gebieden is dat al voelbaar. Zie ook het verhaal Bewegen op slappe bodem.

Lees meer over het Ontstaan van Holland.

Meerdere betrokkenen

Bodemdaling is een maatschappelijk probleem: niet één partij is alleen verantwoordelijk voor het ontstaan, noch voor het oplossen, noch voor de financiering. Partijen hebben elkaar nodig: waterschappen, gemeenten, provincie, Rijk, eigenaren, gebruikers en belangenorganisaties. De provincie ziet het als meest kansrijk als deze partijen, vanuit hun eigen perspectief en eigen rol bijdragen aan de zoektocht naar en vormgeving van noodzakelijke veranderingen.

Inzet provincie

De uitwerking van de ambitie is omschreven in het provinciale Programma Bodemdaling 2016-2019.

Het programma volgt 3 strategische lijnen:

  • Kennis ontwikkelen en verzamelen over de bodemdalingopgaven en mogelijke oplossingen
  • Communiceren om bewustwording en het versterken van verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren.
  • Doen, stimuleren en zichtbaar maken van innovaties, handelingsperspectieven en technische, financiële, juridische tools.

Doel

Drie lijnen om, samen met betrokkenen, perspectieven op een vitale leefbare toekomst te ontwikkelen. Op basis daarvan wil de provincie toegesneden beleidskeuzes maken.

2 typen bodemdaling

Er zijn, op basis van de grondsoort en oorzaak, 2 typen bodemdaling te onderscheiden:

  • Veenoxidatie:
    Door verlaging van het grondwaterpeil wordt veen ‘drooggemaakt’. Dit veen verbindt zich met zuurstof en verdampt: veenoxidatie. De overblijvende bodem is nat, waardoor er verlaging van het grondwaterpeil nodig is enzovoorts.
  • Belasting:
    Als veen-kleigrond wordt belast door bijvoorbeeld een gebouw, een asfaltweg of een zandpakket, dan wordt deze in elkaar gedrukt. Daardoor daalt het niveau van onze bodem en ‘stijgt’ het grondwater. De daling kan zo’n 0,5 cm tot 2 cm per jaar zijn.

Programma bodemdaling: toekomstplannen

Bodemdaling staat hoog op de provinciale agenda. De afgelopen jaren hebben we innovatieve projecten gesteund om bodemdaling af te remmen, zoals onderwaterdrainage in de ‘Lange Weide’ polder. We zijn partner in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en ondersteunen het Veenweiden Innovatie Centrum. Daarnaast werken we aan innovatieve bouwmethoden die minder gevoelig zijn voor bodemdaling. Ook de komende tijd zet de provincie zich in voor een bodemdalingsbestendig Zuid-Holland. Een update van deze activiteiten en de toekomstplannen is te lezen in deze brief die GS heeft vastgesteld.