Voorbeeld windmolens
Windmolens

De provincie heeft uitgebreid beleid met betrekking tot windmolens van grote omvang. Er zijn aangewezen gebieden waar deze mogen geplaatst worden.

Vooral op voormalige stortplaatsen zien wij mogelijkheden voor kleinere windmolens.


Kaart toegestane gebieden

Voor de voormalige stortplaatsen is echter een ander kader belangrijk. Er zijn binnen de provincie grote gebieden aangewezen waarbinnen kleine windmolens (< 45 meter hoogte) toegestaan zijn. De ashoogte van middelgrote turbines is begrensd op maximaal 45 meter. Lid 3 van artikel 2.4.1 van de Verordening ruimte bepaalt dat een bestemmingsplan windturbines met een ashoogte van 45 meter toelaat op een locatie binnen de stedelijke agglomeratie, inclusief de regionale kernen en het glastuinbouwgebied Westland-Oostland voor zover dat passend is in de lokale situatie.

Beleid kleine windmolens

Ruimtelijke aspecten en inpassing moeten altijd in acht worden genomen en ter beoordeling worden voorgelegd. Veel van de stortplaatsen liggen binnen de aangegeven gebieden maar zijn grotendeels al bebouwd met bijvoorbeeld woningen of kassen.

Dit is ter beoordeling van de gemeente. De provincie kan wel een zienswijze indienen, indien te weinig rekening is gehouden met het omringende landschap en de landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve kwaliteiten.

De provincie wil gaan onderzoeken of verruiming van de maximale bovengrens van 45 meter ook voor het buitengebied kan gaan gelden.

Technische aspecten

De meeste technische impact van een windmolen op een voormalige stortplaats is de plaatsing van de fundering. Deze zal veel krachten moeten kunnen opnemen en zeer stabiel zijn. Hierdoor zal de fundering relatief groot zijn en diep verankerd worden. Voor de technische aspecten van een windmolen op een stortplaats klikt u op de link. Er opent zich een pdf.