Voorbeeld zonne-energie
Solar 1
Zonnepark de Klepperstee

Zuid-Holland wil het opwekken van zonne-energie actief faciliteren en ondersteunen. In elk geval in de bebouwde ruimte en onder voorwaarden in de onbebouwde ruimte. Wij zetten daarvoor ons ruimtelijk instrumentarium (VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)) actief in.

Verantwoordelijkheid

Binnen het bestaand stads- en dorpsgebied ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van zonnepanelen bij de gemeenten.

In het buitengebied gaat de voorkeur van de provincie uit naar meervoudig ruimtegebruik door benutting van bebouwing, agrarische bouwblokken, infrastructuur, voormalige stortplaatsen en (nader te bepalen) restruimtes. Bij plaatsing moeten richtlijnen vanuit ruimtelijke kwaliteit in acht worden genomen.

Daarnaast geeft de provincie ook meer experimenteerruimte voor tijdelijke zonnevelden in het buitengebied. Hierbij valt te denken aan gebieden waarvoor op termijn een andere bestemming is voorzien, maar waar die bestemming om diverse redenen vooralsnog niet wordt gerealiseerd.

Positief beoordeeld

Stortlocaties zijn zeer geschikt voor de realisatie van zogenoemde zonneparken. Grootschalige toepassingen van zonnepanelen in zonneparken zijn mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van landbouwareaal. Het gebruik van een stortplaats als zonneakker zien wij als meervoudig ruimtegebruik.

Uit een verkenning is naar voren gekomen dat veel stortplaatsen al een bestemming hebben of niet als zodanig zijn te herkennen in het veld, waardoor de plaatsing niet meer mogelijk is.


Voorbeeld zonneakker

Zonnepanelen verticaal

Voorbeeldplan van een zonneakker op een voormalige stort: Plan Transberg in Dordrecht. Klik op de link; een pdf wordt geopend.