Ter inzage: Beschikking Nazorgplan Mineralz Maasvlakte te Rotterdam
Op 19 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, op grond van artikel 8:49 derde lid van de Wet Milieubeheer (Wm), het nazorgplan van stortplaats Mineralz Maasvlakte gedeeltelijk goedgekeurd. De definitieve beschikking op het nazorgplan, de ingediende zienswijzen van Mineralz Maasvlakte B.V. en het nazorgplan liggen van 22 juni 2020 tot en met 31 juli 2020 ter inzage.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina. Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de stukken die ter inzage moeten liggen. Provinciale (ontwerp)- besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis of bij andere overheidsinstanties.

U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken inzien en hierop schriftelijk reageren.

Procedure

Het nazorgplan is ingediend op grond van artikel 8.49, derde lid, van de Wm). Op grond van deze bepaling:

  • dient degene die een stortplaats drijft, een nazorgplan op te stellen ter uitvoering van de voor nazorg benodigde maatregelen;
  • behoeft dit nazorgplan onze (gedeeltelijke) goedkeuring, waarbij wij binnen 13 weken na het indienen van het plan moeten beslissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedure van titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). De goedkeuring is van rechtswege gegeven indien wij niet binnen deze termijn een beslissing hebben genomen.

Het doel van het nazorgplan is:
1. inzicht te verschaffen in de benodigde maatregelen voor het waarborgen dat de gesloten stortplaats geen nadelige effecten voor het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen;
2. inzicht te verschaffen in voorzienbare technische risico’s behorende bij uitvoering van die maatregelen;.
Hoe kunt u reageren op de Beschikking?
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Awb bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Documenten

Meer informatie

Voor vragen over de beschikking of indien u als belanghebbende van de gelegenheid gebruik wil maken om mondeling of per mail te reageren, dient u contact op te nemen met de heer IJ.H. de Haan, telefoon: 06-55449542.