Waarom dit gebiedsproces?
Bodemdaling in veenweidegebieden wordt in het Restveengebied vooral veroorzaakt door het instellen van een drooglegging. Die is nodig om in het gebied te kunnen wonen en werken. Bodemdaling is een langzaam proces waardoor de negatieve effecten zich sluipenderwijs manifesteren. Die effecten zijn bijvoorbeeld:

  • wegzakken van niet gefundeerde gebouwen en infrastructuur
  • schade aan houten funderingen
  • wateroverlast op het land of op straat
  • slechte draagkracht voor het beweiden of berijden van het land
  • opbarsten van (sloot)bodems

Heroriëntatie

Vooral het laatste punt is een probleem. Bij opbarstingen worden de bodems door de druk van het grondwater omhoog gedrukt. Hierdoor wordt de waterdoorvoer gehinderd of het land plaatselijk onbruikbaar. In het Restveengebied heeft dit een grote impact en zijn de grenzen van de maakbaarheid bereikt. Dat vraag om een heroriëntatie.

Inzet

De gezamenlijke overheden (provincie, hoogheemraadschap en gemeente) zetten daarom in op een strategie, die is gericht op het niet meer naar beneden bijstellen van het waterpeil. Dit heeft echter grote gevolgen voor de overwegende functie (veehouderij) van het gebied. Op grond van dit gegeven willen de betrokken overheden in gezamenlijk overleg met eigenaren en bewoners zoeken naar nieuwe toekomstperspectieven. Doel is het ontwikkelen van een sociaal, economisch, ecologisch en waterstaatkundig duurzaam en vitaal functionerend gebied.