Ambitie HandreikingDe provincie daagt initiatiefnemers uit om te komen met het goede plan op de juiste plek. Het kader hiernaast geeft aan op welke type locaties zonnevelden zijn toegestaan.

De volgende uitgangspunten zijn in het provinciaal beleid leidend:

Multifunctioneel ruimtegebruik

Vanuit slim ruimtegebruik is het wenselijk om meerdere functies op 1 plek te combineren. Benut daarom bestaande en nieuwe bebouwing en overige functies die combinaties kunnen vormen met zonne-energie.

Vrijwaren schaarse open ruimte

In een provincie waarin onbebouwde ruimte een schaars en waardevol goed is, is een terughoudende benadering van zonne-energie in die open ruimte op zijn plaats. Alleen op bepaalde type locaties worden mogelijkheden voor zonnevelden geboden (zie hiernaast).

Koppeling aan andere ruimtelijke opgaven

Door de ontwikkeling van zonne-energie met andere ruimtelijke opgaven te koppelen kun je meer bereiken. Hierdoor ontstaat meerwaarde en wordt het draagvlak vergroot. Te denken valt aan het vergroten van waterbergend vermogen, biodiversiteit, de aanleg van recreatieve verbindingen etc. Financieringsbronnen kunnen hiervoor aan elkaar worden gekoppeld en er ontstaat synergie.

Afstemmen energievraag en -aanbod

Wek energie op daar waar het gebruikt wordt (in of nabij de bebouwde omgeving) en waar aansluiting op het energienetwerk logisch is. Dit heeft niet alleen technische en economische voordelen, maar maakt de locatiekeuze ook logisch en navolgbaar.

Een goed landschapsontwerp

De basis voor alle zonne-energie projecten is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande functies en kwaliteiten van het gebied. Bij de locatiekeuze, omvang en inrichting van een zonneveld zijn de provinciale Kwaliteitskaart met richtpunten en de beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit altijd van toepassing, net als alle andere regels uit de Omgevingsverordening.

Verankering in de samenleving

De provincie vindt het belangrijk dat de omgeving op een passende manier wordt betrokken bij de ontwikkeling van zonne-energie om zo het draagvlak te vergroten.