Adviezen
Advies Regionale energiestrategieën (RES) en het Groene Hart

De samenwerkende PARK’s van Zuid-Holland (Noël van Dooren), Utrecht (Paul Roncken) en Noord-Holland (Steven Slabbers) hebben advies uitgebracht over de gewenste samenhang en ruimtelijke kwaliteit van regionale energiestrategieën in het Groene Hart.

Het advies bevat een analyse van de situatie en een vijftal aanbevelingen. Die betreffen de samenhang op schaal van het Groene Hart, de verscheidenheid van deelgebieden binnen het Groene Hart, de relatie tot andere grote opgaven, de koppeling aan het energienetwerk en de keuzes die op weg naar RES 1.0 te maken zijn.

Naast het inhoudelijk advies wordt ook ingegaan op het proces. Waar het RES-proces vooral van onderop heeft gewerkt om draagvlak en mede-eigenaarschap te creëren, hebben de PARK’s vooral vanuit het hogere schaalniveau geredeneerd. Zij zien beide benaderingen als complementair.