Ter inzage: ontwerp Actualisering 2016 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte, Verordening ruimte 2014 en Cultuurhistorische Hoofdstructuur
Gedeputeerde Staten hebben op 17 mei 2016 het ontwerp vastgesteld van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, de Verordening ruimte 2014 en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. De Actualisering 2016 heeft betrekking op een grote variëteit aan onderwerpen, waaronder aanpassing van de kaart met stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze(n) op het ontwerp schriftelijk of per e-mail indienen.

U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres:

  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mevrouw H. Maagdenberg, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602 2509 LP Den Haag.
  • Via email: 

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de ontwerpwijzigingen uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, e-mail en adres.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de ontwerp Actualisering 2016 vast.