Ter inzage: ontwerp Wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014
Het ontwerp van de Wijziging 2018 ligt met ingang van 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 (= 6 weken) ter inzage. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp. De Wijziging 2018 heeft betrekking op diverse onderwerpen, waaronder de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen en stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. In de digitale plannenviewer via https://www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure
  2. De documenten kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/vrm
  3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze op het ontwerp schriftelijk of per e-mail indienen.

  • Adres: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
  • E-mail: vrm@pzh.nl

Tip voor uw zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk en geef daarbij aan op welke onderdelen van de documenten uw zienswijze betrekking heeft.

Vervolg

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Wijziging 2018 vast.