Ter inzage: ontwerp partiële wijziging VRM
Het ontwerp partiële wijziging van de Verordening ruimte 2014 en het Programma ruimte ligt van vrijdag 5 juni tot en met 3 juli 2015 ter inzage.

De partiële wijziging bestaat uit 4 onderdelen:

  • de tabellen en de kaart met stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaandstads- en dorpsgebied
  • het verwerken van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer
  • het wijzigen van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur bij de splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg
  • het verruimen van de mogelijkheden voor het bestemmen van bestaande afwijkende functies binnen de Greenports

U kunt deze documenten inzien via de digitale plannenviewer, de documenten op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locatie:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze(n) op het ontwerp schriftelijk of per e-mail indienen. U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag of via 

Tips

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de ontwerpwijzigingen uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld uw naam, e-mail en adres.