Besluit proactieve aanwijzing gemeente Albrandswaard, Zuid-Holland
Op 8 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het besluit vastgesteld tot het geven van een proactieve aanwijzing op grond van artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening. De aanwijzing is gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard, inzake het realiseren van sociale woningbouw op de locatie De Omloop in Rhoon. Doel van de aanwijzing is dat binnen één jaar vanaf de vaststelling van deze proactieve aanwijzing een bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld waarin het realiseren van minimaal 100 sociale woningen mogelijk wordt gemaakt op de locatie De Omloop in Rhoon.

Het vastgestelde besluit tot het geven van een proactieve aanwijzing ligt van donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 27 januari 2021 ter inzage.

Waar kunt u het besluit inzien?

  1. op de website ruimtelijkeplannen.nl via IMRO-code:
    NL.IMRO.9928.DOSx2017x0004229AW-VA01
  2. op de website Ter inzage

Beroep

Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland naar voren heeft gebracht, beroep instellen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

De beroepstermijn start de dag nadat het besluit door het college van Gedeputeerde Staten bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken.

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt, kan naast het instellen van beroep, ook verzocht worden om een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Inwerkingtreding besluit

Het vastgestelde besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het vastgestelde besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht via telefoonnummer 0704416029.


Document

Brief aan gemeenteraad Albrandswaard proactieve aanwijzing (vastgesteld) ex artikel 4.2, lid 1 Wro inzake realisatie sociale woningen gemeente Albrandswaard.