Ter inzage: Ontwerpbesluit proactieve aanwijzing gemeente Albrandswaard, Zuid-Holland
Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpbesluit vastgesteld tot het geven van een proactieve aanwijzing op grond van artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening. De aanwijzing is gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard, inzake het realiseren van sociale woningbouw op de locatie De Omloop in Rhoon. Doel van de aanwijzing is dat binnen één jaar vanaf de vaststelling van deze proactieve aanwijzing een bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld waarin het realiseren van minimaal 100 sociale woningen mogelijk wordt gemaakt op de locatie De Omloop in Rhoon.

Het ontwerpbesluit proactieve aanwijzing ligt met ingang van 1 oktober 2020 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Tegen het ontwerpbesluit proactieve aanwijzing kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. Op de website ruimtelijkeplannen.nl via IMRO-code:
    NL.IMRO.9928.DOSx2017x0004229AW-OW01
  2. Op de website www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage
  3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag

Wij wijzen u in het bijzonder nog op het volgende. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het provinciehuis vooralsnog gesloten en is er derhalve geen fysieke terinzagelegging mogelijk. Wanneer dat voor u problemen oplevert om met een zienswijze te reageren op het ontwerpbesluit dan verzoeken wij u contact op te nemen met de provincie via onderstaande contactgegevens.

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze per post indienen middels een brief met vermelding van zaaknummer DOS-2017-0004229 gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Indien u uw zienswijzen mondeling kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het Contact Centrum 0704416622.

De uiterste datum voor het indienen van uw zienswijze is 11 november 2020.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht via telefoonnummer 0704416029.


Document

Proactieve aanwijzing ex artikel 4,2 lid 1 Wro inzake realisatie sociale woningen gemeente Albrandswaard.