Verstedelijking en VerkeersruimteVeel gemeenten zoeken naar ruimte voor nieuwbouw van woningen of willen bestaande wijken transformeren. Zulke opgaven vragen veel geld, ruimte en inspanning. Gemeenten en provincie hebben er belang bij dat de schaarse ruimte zo slim mogelijk wordt gebruikt. Alleen zo kunnen we voorkomen dat het resterende open landschap wordt dichtgebouwd en er meer woon-werkverkeer ontstaat. De provincie Zuid-Holland assisteert graag bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor binnenstedelijke woningbouw. De handreiking ‘Verstedelijking & Verkeersruimte’ toont de mogelijkheden die herinrichting van bermen en wegen biedt voor binnenstedelijk bouwen en het creeren van kwalitatieve stedelijke leefomgevingen.

Infrastructuur is ook ruimte

De wegen die in deze handreiking worden onderzocht hebben vaak brede bermen, losliggende fiets- en voetpaden, sloten, ventwegen en aanliggende ‘groenvoorzieningen’. Wijken aan weerszijden staan er met de rug naar elkaar toegekeerd en de wegen vormen vaak een grote barrière tussen de wijken. Creatiever kijken naar deze verkeersruimte levert mogelijkheden op. Niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal, economisch en financieel. Wijken worden levendiger, toegankelijker en veiliger als langs breedopgezette wegen, ruimte kan worden gemaakt voor bebouwing. De voorbeelden in de handreiking laten zien dat er kansen zijn om binnenstedelijke woningbouw  te combineren met een betere leefomgeving in de buitenwijken.