WoonzorgwijzerDe provincie zet zich in voor een goed woon- een leefklimaat in Zuid-Holland. Maar de manier waarop zal veranderen, onder meer door veranderingen in de zorg. Deze veranderingen zorgen ervoor dat ook inwoners met een intensieve zorgvraag zelfstandig thuis blijven wonen. Dat vraagt mogelijk om andere inrichting van woonomgevingen (passend aanbod van voorzieningen, aanpak bestaande voorraad), en/of andere woonconcepten met bijvoorbeeld hulpverlening in de buurt. En dus om ander invulling van woonbeleid.

Provinciale parels wonen en zorg

Gemeenten willen bij het opstellen van hun regionale woonvisies rekening houden met deze veranderende vraag. Een integraal, gebiedsgericht plan maken, waarin de zorgvragen en -behoeften van burgers zijn meegenomen. Maar hoe?  Een instrument dat hierbij mogelijk helpt is de Woonzorgwijzer, ontwikkeld door Rigo in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Zuid-Holland is de eerste Nederlandse regio die met dit instrument aan de slag gaat tijdens het experiment ‘Provinciale parels wonen en zorg’. Belangrijke vragen die daarbij centraal staan:

  • Wat zijn de vragen van zorgdoelgroepen?
  • Hoe moeten we de bestaande woonvoorraad en haar omgeving hiervoor transformeren en inrichten?
  • En hoe verhoud zich dat tot lopende beleidsprocessen en –initiatieven/ (meerwaardecreatie door integrale benadering van wonen-zorg).

Betrokken partijen

Kennisinstituut Platform31 voert samen met de provincie de regie over het experiment, gemeenten, lokale partijen als woningbouwcorporaties, zorgondernemers en welzijnsorganisaties zijn de betrokken partners. Deelnemers aan het experiment zijn gemeenten Hoeksche Waard, Delft en Rotterdam. Zij gaan onder begeleiding van Platform31 aan de slag met de tool Woonzorgwijzer. Het experiment loopt van november 2016 tot juni 2017.


Meer weten?

Lees meer op de website