Ruimtelijke plannen
Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening voor een specifiek gebied.

In elk bestemmingsplan is opgenomen wat de status is van het plan en wanneer het in werking is getreden. Ruimtelijkeplannen.nl ontsluit alleen plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Uit deze plannen kunt u afleiden wat is toegestaan in een bepaald gebied.


Meer informatie