Test je K&L kennis
Wie stelt het VTA/VTM op?

De projectleider stelt het document op. Het besluit wordt ondertekend door het bureauhoofd van Juridisch Beheer indien er wordt verwezen naar de ontheffingsvoorwaarden of indien de ontheffing geheel wordt ingetrokken. Indien het verleggingen buiten beheersgebied van de provincie Zuid-Holland betreft (en er dus geen ontheffing kan worden ingetrokken), dan kan het VTA worden ondertekend door alle bureauhoofden (mandaat AAA33).

Wie stelt de POS op en waar dient deze voor?

De POS (projectovereenstemming) wordt opgesteld door (de Opdrachtnemer van) de provincie, en dient om afspraken over de scope, planning en de kostenraming vast te leggen met de netbeheerder. Ook worden de rechtsposities en de voorlopige schadevergoeding in beeld gebracht, hoewel hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Met de POS wordt beoogd om een verleggingstraject met de netbeheerder meer gelijkwaardig te doorlopen, waardoor in de praktijk afspraken sneller tot stand komen en duidelijkheid ontstaat. De provincie en de netbeheerder ondertekenen de POS altijd gezamenlijk (nooit de Opdrachtnemer van de provincie). Ondertekening namens de provincie geschiedt door het betreffende bureauhoofd (mandaat AAA35a).

Kan de provincie de aanleg van kabels en leidingen langs de weg weigeren?

In sommige gevallen wel, maar alleen als de veiligheid van de weg in gevaar komt en er geldt ook altijd een ontheffingsplicht. De meeste netbeheerders dienen een algemeen belang, en kunnen zich daarom beroepen op verschillende gedoogplichten. Zo geldt voor telecomkabels de telecommunicatiewet, waarin staat dat alle beheerders van openbare ruimte het leggen en hebben liggen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk moeten gedogen. Wel kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de wijze en het tijdstip van aanleg en aan de ligging middels het instemmingsbesluit. Belangrijke leidingen met een algemeen belang moeten worden gedoogd op grond van Art. 5 van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Een leidingbeheerder moet de Minister dan om een gedoogplichtbeschikking vragen, maar pas nadat uitvoerige onderhandelingen op niets zijn uitgelopen.

Wat zijn categorie indelingen in D&C?

 • Categorie 0: De ligging geldt als randvoorwaarde voor ON D&C, er vindt geen aanpassing plaats.
 • Categorie 1: De ligging geldt als randvoorwaarde voor ON D&C, de verleggingswerkzaamheden zijn gereed voor start uitvoering D&C-contract.
 • Categorie 2: De oplossing geldt als randvoorwaarde voor ON D&C, de verleggingswerkzaamheden vinden plaats na gunning D&C-contract en worden door ON D&C gecoördineerd.
 • Categorie 3: De oplossing en verlegging komen tot stand na gunning en worden door de ON D&C gecoördineerd.

Welke afwegingen zijn er voor de categorisering?

 • Is voor het verleggen van de kabel of leiding een bestemmingsplanwijziging nodig?
 • Is de doorlooptijd van voorbereiding en realisatie langer dan 1 jaar?
 • Is het netwerk belangrijk voor de bedrijfszekerheid?
 • Zijn in de verlegging een groot aantal partijen betrokken?
 • Is de verlegging technisch complex?
 • Is de verlegging sterk seizoensgebonden?
 • Ligt de leiding op eigen grond of bijzonder recht?
 • Is voor de verlegging afstemming in relatie tot toekomstige ontwikkeling derden noodzakelijk?

Is voor het maaien van sloten een graafmelding nodig?

Bij het maaien van de begroeiing in sloten vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Het maaien vindt plaats boven de slootbodem, dus niet in de ondergrond.

Het uitbaggeren van sloten valt wel onder graafwerkzaamheden, hiervoor zijn de verplichtingen uit de WION volledig van kracht. Bij het baggeren vinden namelijk werkzaamheden plaats in de slootbodem.

Dit betekent niet dat degene die de maaiwerkzaamheden uitvoert niet aansprakelijk is voor een eventuele beschadiging van een kabel of leiding die in de sloot is aangelegd. Dit is een civiele zaak tussen partijen. Het advies is echter wel om kabels en leidingen in de slootbodem te verwerken en de ligging te markeren aan de slootkant. Dit geldt ook voor baggeren.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen via kabelsenleidingen@pzh.nl.