Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit SchipholDe minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Online informatiebijeenkomsten

In online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur.
  • Dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.
  • Donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur.
  • Donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies uw vragen te stellen.

Document bekijken

De ontwerp-Voorkeursbeslissing kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. Op papier kunt u de ontwerp-voorkeursbeslissing van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, 0704568999).

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf 2 maart 2021. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  1. Bij voorkeur ontvangt het Kabinet uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit.
  2. Tijdens kantooruren via 0704568999.
  3. Per post. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. Luchtruimherziening, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het definitieve vaststelling van het Luchthavenverkeerbesluit. In een reactienota wordt ingegaan op alle ontvangen zienswijzen. Indieners krijgen bericht als de reactienota beschikbaar is.