Terinzagelegging Ontwerp-luchtvaartnota
Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende beoordeling. In de Luchtvaartnota geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-2050.

U kunt deze documenten digitaal inzien op de pagina Platform Participatie Ontwerp-luchtvaartnota.

Procedure

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Ontwerp-luchtvaartnota opgesteld. De Ontwerp-luchtvaartnota is tot stand gekomen met inbreng van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Nu start de zienswijzeprocedure. Het streven is de nota eind dit jaar vast te stellen.

Hoe kunt u reageren op de ontwerp-luchtvaartnota?

Zienswijze indienen

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 kunt u op de website Platform Participatie uw zienswijze indienen. Het ministerie vraagt specifiek uw zienswijze over deze 3 onderwerpen:

  1. De ontwerp-Luchtvaartnota: hierin staat de visie van het kabinet op de toekomst van de Luchtvaart tot 2050.
  2. Het plan-milieueffectrapport: deze is opgesteld door een onafhankelijk consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Buck Consultants International en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid voor de leefomgeving en de economie.
  3. De passende beoordeling: deze is opgesteld door Royal HaskoningDHV en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid op de Natura 2000-gebieden.

Hierover kunt u aangeven:

  • Wat u vindt van de beleidskeuzes in de ontwerp-Luchtvaartnota.
  • Eventuele zaken die u mist als belangrijk aandachtspunt in de ontwerp-Luchtvaartnota of in de effectrapporten.
  • Eventuele onjuistheden in de documenten.

Het ministerie stelt het op prijs als u aangeeft op welk onderwerp u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Documenten

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op de pagina Platform Participatie bij Documenten.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, 0704568999.