Verslag informatieavond N208 Sassenheim
Verslag van de informatiebijeenkomst “Verkeersstudie N208/N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan, Hoofdstraat en Parklaan in Sassenheim” van provincie Zuid-Holland en gemeente Teylingen.

 • Datum: 10 december 2019
 • Locatie: Theater ‘’t Onderdak’. J.P. Gouverneurlaan 40a te Sassenheim
 • Aanwezig: Marlies Volten - wethouder gemeente Teylingen, Rogier Gerritzen - projectleider provincie Zuid-Holland, Jaap Kik - projectleider gemeente Teylingen, ongeveer 150 omwonenden en geïnteresseerden
 • Notulist: Els Wijsman (Notuleerservice Nederland)

De tijdens de avond gebruikte presentatie is beschikbaar op de projectpagina op de website van de gemeente Teylingen: https://www.teylingen.nl/pallandtlaan.html

1. Opening

Rogier Gerritzen van de provincie Zuid-Holland opent de informatiebijeenkomst om circa 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Vanavond zullen wethouder Marlies Volten en Jaap Kik namens de gemeente Teylingen het woord voeren. Gedeputeerde Vermeulen is vanavond helaas verhinderd. Van deze avond wordt een verslag gemaakt die op de website van de provincie en van de gemeente Teylingen komt. Tevens komt daar de presentatie van vandaag op te staan.

Wethouder Volten is blij met de opkomst vanavond. Zij is sinds juli 2019 wethouder in Teylingen en hoopt, samen met de bewoners, Teylingen nog beter te maken. In april 2019 is er een bijeenkomst over dit onderwerp geweest en zijn er vragen gesteld. Deze zijn nu beantwoord en aan de hand van de antwoorden wordt vanavond verder over dit onderwerp, de N208 en de N443, gesproken. Deze wegen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Sassenheim, Lisse en Noordwijkerhout, maar het verkeer zorgt ook voor overlast in Sassenheim. De verwachting is dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt, maar een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek is belangrijk. De N208 loopt door de kom van Sassenheim. Dat is niet handig en daarom wordt er nagedacht over oplossingen voor later. Doel van deze avond is om alle informatie boven tafel te krijgen, zodat er op termijn een goed besluit genomen kan worden. Het besluit zal vanavond nog niet genomen worden, maar men wil wel, samen met omwonenden en gebruikers van de weg, een oplossing zoeken. Zij roept de aanwezigen daarom op vanavond hun stem te laten horen.

Rogier Gerritzen geeft een presentatie. Hij meldt dat er drie hoofdproblemen zijn, namelijk de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer, het openbaar vervoer en de veiligheid van fietsers en voetgangers. Hierbij ontstaat een spanningsveld, omdat de genoemde weg in Sassenheim ligt waardoor er veel verkeer door de bebouwde kom gaat, wat overlast veroorzaakt zoals geluidsoverlast en fijnstof. Daardoor is de weg een zware belasting voor de omgeving. In april 2019 is er een voorkeursalternatief gepresenteerd, maar dit viel niet bij iedereen in goede aarde en daarom is dit weer ingetrokken. Naar aanleiding van de vragen die in april op die bijeenkomst zijn gesteld, is er op 28 mei 2019 een werkatelier gehouden voor betrokkenen. Dit was een avond waar ook nieuwe inzichten naar voren kwamen die meegegeven zijn aan ingenieursbureau Movares. Provincie en gemeente hebben afgelopen periode gesproken met diverse partijen zoals het Fioretti College, het Rijnlands Lyceum en de Sophiascholen, maar ook met de fietsersbond, individuele omwonenden en belanghebbenden. Naar aanleiding daarvan is het verkeersmodel aangepast en verfijnder gemaakt voor deze studie. De alternatieven zijn onderzocht en er zijn ook camerabeelden gemaakt. Tevens is er op de locatie geschouwd en is er diepgaand onderzoek gedaan. Spreker benadrukt dat er nog geen voorkeursalternatief ligt. De huidige situatie is dat er in de spits wachtrijen zijn en dat de autonome groei van het verkeer 1% per jaar is. Verder is er een toename van het aantal forensen en komt er grootschalige woningbouw in de regio. Wat de verkeersveiligheid betreft zijn de twee rotondes lastig voor voetgangers en fietsers, omdat de hoofdfietsroute de N208 kruist waardoor er een kruising is tussen snelverkeer en langzaam verkeer. Met behulp van een film wordt getoond hoe vaak het bij de rotondes bijna misgaat.

De heer Kik is projectleider namens de gemeente Teylingen voor dit project, dat in samenwerking tussen de gemeente Teylingen en de provincie wordt gedaan. De provincie en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de wegen. In april 2019 zijn er vragen gesteld die nu beantwoord zijn. De komende periode zal gebruikt worden om iedereen in de gelegenheid te stellen aanvullende vragen te stellen en de bewoners en gebruikers van de wegen kunnen hun mening over het rapport geven. Pas in de volgende fase zal er een standpunt worden ingenomen en door gemeente en provincie een besluit worden genomen. De vragen uit april 2019 waren de volgende:

1. Hoeveel verkeer rijdt er in 2040?
2. Wat is de relatie met en het effect van het project Duinpolderweg?
3. Hoe zit het met de andere rotondes op de N208 - N443 in relatie tot de A44?
4. Welke varianten zijn onderzocht?
5. Kan de N208 verdiept worden aangelegd?
6. Kan er een rondweg rond Sassenheim worden aangelegd?

Ad 1
In de afgelopen 20-30 jaar is het aantal voertuigkilometers met 50% gegroeid. vanwege de autonome groei , maar ook door de woningbouw en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio, komt er steeds meer verkeer bij. Met het beschikbare verkeersmodel is een prognose opgesteld voor het planjaar 2040 waarin met deze ontwikkelingen rekening wordt gehouden. De prognose voor 2040 verschilt per wegvak, maar op de N443 wordt de grootste groei verwacht. Gevolgen van de toenemende verkeersgroei zijn een drukke ochtend- en avondspits, maar ook daarbuiten wordt het steeds drukker. Er komen meer vertragingen en langere wachtrijen op de N208 en de N443, verminderde bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en gevolgen voor de oversteek van fietsers en voetgangers.

Ad 2
Het project Duinpolderweg betreft verschillende maatregelen, waaronder een nieuwe ontsluitingsroute ten zuiden van Lisse. Dit is een nieuwe wegverbinding en de Tweede Poellaan wordt daarbij doorgetrokken naar de A44. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het verkeer op de Van Pallandtlaan. In het verkeersmodel is deze verbinding al meegenomen omdat het uitgangspunt conform de genomen besluiten is, dat deze verbinding er komt.. Toch verwacht men niet dat het veel rustiger zal worden op de Van Pallandtlaan, omdat deze route via Sassenheim naar Den Haag voor veel verkeer gunstig is. De afname als gevolg van deze nieuwe verbinding wordt ook weer opgevuld door de groei van het verkeer. Er zijn ook berekeningen gemaakt zonder dat de Duinpolderweg er komt, maar dan wordt de Van Pallandtlaan nog drukker en worden de problemen alleen maar groter.

Ad 3
Ook bij een goede doorstroming van de A44 staan er nog wachtrijen op de Van Pallandtlaan. De rotonde onder aan de A44 staat regelmatig vast vanwege opstoppingen op de A44, maar de rotonde werkt op zich goed. Op de rotonde bij het Soldaatje staan op drukke momenten wachtrijen en daar wordt ook flinke groei van het verkeer verwacht. De maatregelen worden onderzocht in een studie die de provincie op dit moment uitvoert.

Ad 4
Er zijn twee oplossingen onderzocht, namelijk maatregelen uitgaande van de huidige wegenconstructie en varianten waarbij het verkeer via een rondweg om Sassenheim heen wordt geleid. De aanleg van verkeerslichten lijkt geen optie, omdat daarvoor veel extra opstelvakken nodig zijn. Bij de bestaande structuur zou de rotonde Parklaan ongemoeid kunnen blijven, maar de rotonde Hoofdstraat zou wel aangepast moeten worden om de afwikkeling te verbeteren en er zou een tunnel nodig zijn voor fietsers en voetgangers. Ook is de vorige genoemd het ondertunnelen van de weg ter hoogte van Sassenheim. Dit is echter echter zeer duur, 150 tot 300 miljoen euro, en daarom is dit technisch niet verder uitgewerkt. Het verdiept aanleggen van de Van Pallandtlaan blijkt niet te passen.

Ad 5/ad 6
Voor een rondweg rondom Sassenheim zijn drie varianten namelijk de westelijke variant, de oostelijke variant en een combinatie van die twee. De conclusie is dat de effecten het grootst zijn als er een volledige rondweg, dus een combinatie van beide varianten, komt. Op die manier wordt een deel van het verkeer uit het dorp weggehaald en verkeerskundig gezien is dat het beste. Toch zullen de bestaande routes door het dorp dan niet heel rustig worden. De kosten voor een rondweg zijn hoog, tientallen miljoenen euro’s, en een rondweg heeft ook impact op het landschap. Een andere optie is het regionale verkeersbeleid en spreker wijst op het programma Ontsluiting Greenport. Daarin zijn aanpassingen aan de N208 opgenomen maar in het beleid is nu niet voorzien in een verbinding waarmee de N208 en N443 worden ontlast. Daar is dus nu geen zicht op en reëel gesproken duurt het tientallen jaren om te komen van planvorming tot realisatie van een dergelijke verbinding, als daar al zicht op zou zijn.

Rogier Gerritzen benadrukt dat, als er nog vragen zijn, deze ook digitaal gesteld kunnen worden en verwijst naar de website www.teylingen.nl/pallandtlaan. Deze is tot 1 februari 2020 bereikbaar. De nota van beantwoording zal eind februari begin maart 2020 in definitieve versie naar de politiek worden gezonden en dit zal de start vormen van het besluitvormingsproces. De aanwezigen krijgen nu de gelegenheid om vragen te stellen over deze nota.

Vragen/opmerkingen

 • Een bewoner van de Industriekade vraagt hoe er wordt omgegaan met geluidsoverlast. De heer Gerritzen meldt dat er wettelijke verplichtingen bestaan omtrent geluid en dat men zich hieraan moet houden en zal houden. Onderzoek hiernaar wordt gedaan in een volgende fase van het project, als er een keuze voor een variant is gemaakt.
 • Een aanwezige vraagt waarom er geen maatregelen worden genomen voor een betere doorstroming tussen de aansluiting N207 en de N208. Hij is van mening dat het verkeer veelal noordwaarts en niet zuidwaarts gaat. Rogier Gerritzen zegt dat dit in onderzoek is bij de provincie. De heer Kik zegt dat vanuit de regio is aangegeven dat er maatregelen moeten komen. Het verkeer dat door Sassenheim gaat is onderweg naar de A44 en een deel van dat verkeer is zuidelijk georiënteerd en rijdt niet naar de noordkant langs Lisse. In het verkeersmodel zit ook een aanpassing van de kruisingen.
 • Een aanwezige is van mening dat het een oplossing zou zijn als de Duinpolderweg doorgetrokken zou worden naar Noordwijkerhout. Rogier Gerritzen zegt dat de Duinpolderweg een ander project is. Een dergelijke variant is al eerder onderzocht, maar heeft het niet gehaald vanwege diverse problemen.
 • Een aanwezige denkt dat het grootste probleem in Sassenheim wordt veroorzaakt door verkeer vanuit Noordwijkerhout. Hij denkt dat de Duinpolderweg belangrijk is en dat men in Lisse moet meepraten over een ontsluiting naar de A44. De heer Kik is het daarmee eens en zegt dat het project Duinpolderweg mogelijkheden biedt voor Lisse en Teylingen, maar de groei van het verkeer vanuit Noordwijkerhout veroorzaakt problemen. De groei vanuit Lisse is beperkt. Hij wijst erop dat project Duinpolderweg een verzamelnaam is en dat de nieuwe verbinding ten zuiden van Lisse daar een onderdeel van is.
 • Een aanwezige begrijpt de volgorde niet, omdat men kennelijk eerst woonwijken aanlegt en dan pas de wegen gaat aanpassen. Rogier Gerritzen zegt dat er in Nederland veel gebouwd wordt en dat er ook nieuwe wegen worden aangelegd, maar dat leidt ook tot bezwaren en protesten van belangenbewegingen en omwonenden. Het is dus een uitdaging. De heer Kik zegt dat er in de omgeving toch veel gebeurt en noemt als voorbeeld de RijnlandRoute. Ook het project Duinpolderweg is bedoeld om de bereikbaarheid op peil te houden, maar daarmee is men er nog niet, want die loopt wel achter gezien het tempo waarmee er wordt gebouwd. Het is uiteindelijk een politiek besluit wat er wel en niet wordt gedaan.
 • Een aanwezige vraagt of er cijfers zijn hoe vaak er een ongeluk is gebeurd op de rotondes, want hij is van mening dat daar maar zelden iets gebeurt. Rogier Gerritzen meldt dat er, wat ook op de films te zien was, veel bijna-ongelukken plaatsvinden. De provincie vindt dat onverantwoord en wil daar dan ook snel iets aan doen.
 • Een aanwezige is blij dat gemeente en de provincie hun best doen om oplossingen te vinden, maar vraagt zich ook af wat er zal gebeuren als er niets wordt gedaan en het verkeer dichtslibt vanwege het bouwen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Hij denkt dat dit onoplosbaar is. De heer Kik zegt dat niets doen ook een variant is. Men wil alles in beeld brengen en pas daarna een besluit nemen. Rogier Gerritzen vult aan dat, als er niets gedaan wordt, het verkeer vastloopt. Voor de provincie is dat lastig, want de provincie moet een goede doorstroming van het verkeer garanderen en daar zit een spanningsveld. De provincie stimuleert hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) of gebruik van de fiets, maar veel mensen pakken toch liever de auto.
 • Een aanwezige stelt voor om fietsers op de rotondes voorrang te geven. Rogier Gerritzen zegt dat dat niet mogelijk is bij een provinciale weg. Een andere oplossing zou een tunnel zijn. De heer Kik vult aan dat er veel onderzoek is gedaan, maar het geven van voorrang aan fietsers op rotondes is niet direct verkeersveiliger, maar geeft wel meer comfort aan de fietsers.
 • Een aanwezige vraagt zich af of de auto's zich wel aan de maximale snelheid op de rotondes houden. De heer Kik herkent dit, maar zegt dat de gemeente niet over snelheidscontroles gaat. Het OM bepaalt namelijk waar er beboet wordt en waar flitskasten komen te staan. De gemeente kan de politie slechts vragen om te handhaven, maar dat verzoek wordt niet altijd ingewilligd. Rogier Gerritzen geeft als tip aan de bewoners mee om bij het OM te klagen over te hard rijden, waardoor er wellicht sneller gehandhaafd wordt.
 • Een aanwezige heeft het probleem van te hoge snelheid op de rotondes al bij de politie neergelegd en kreeg toen te horen dat de boa's zorgen voor handhaving. De heer Kik zegt dat dat niet correct is, omdat de boa's slechts zorgen voor handhaving op het gebied van parkeren en dergelijke, maar gebruik van flitspalen en roodlichtcontroles zijn snelheidscontroles en die horen niet thuis de bij boa's. Wel zouden de boa’s dergelijke problemen kunnen doorgeven aan de politie.
  • Een aanwezige denkt dat de enige echte oplossing nog niet is onderzocht, namelijk de aanleg van een tunnel en hij wil weten hoe men aan een raming van de kosten komt. Rogier Gerritzen meldt dat die raming afkomstig is van Movares en dat er indicatief is gerekend met een prijs per strekkende meter die geldt voor een tunnel. De kosten voor een tunnel zijn veel te hoog en de aanleg van een tunnel zal daarom niet gebeuren.
 • Een aanwezige snapt niet hoe men het hoogwaardig openbaar vervoer kan stimuleren maar dan wel betaald parkeren invoert bij station Sassenheim. Bij de aanleg van de rotonde Parklaan heeft hij verzocht om verkeersdrempels aan te leggen, maar dat is niet gebeurd. De heer Kik merkt op dat betaald parkeren bij station Sassenheim zal gelden voor lang parkeren, maar niet voor mensen die minder dan 24 uur parkeren. Wat de verkeersdrempel betreft zegt hij dat dit een maatregel zou kunnen zijn, maar zo’n drempel veroorzaakt trillingen die problemen kunnen opleveren voor gebouwen in de omgeving.
 • Een aanwezige vraagt of er nog een tweede ontsluiting komt vanuit Noordwijkerhout. Hij denkt dat het grootste probleem daarvandaan komt en wil graag dat er een oplossing in de buurt van Noordwijkerhout gezocht wordt. Hij vindt dat er ook wel erg makkelijk wordt gezegd dat men ergens niet over gaat. De heer Kik zegt dat Noordwijkerhout tevens via de N206 ontsloten wordt. De verdeling van het verkeer zit in het verkeersmodel en daarin kun je ook zien dat het verkeer vanuit de nieuwbouw in de komende jaren niet allemaal langs de van Pallandtlaan gaat. Overigens zou er eigenlijk een regionale oplossing moeten worden gezocht, maar dit is nog geen vastgesteld beleid. Het huidige beleid staat op papier en een deel van de maatregelen is uitgevoerd of in uitvoering. Hij denkt dat het inderdaad tijd is om het huidige regionale bereikbaarheidsbeleid te actualiseren.
 • Een aanwezige woont sinds drie jaar in Sassenheim en vindt de doorstroming redelijk goed. Hij heeft het gevoel dat het probleem wordt gebruikt om het openbaar vervoer te stimuleren. Hij nodigt Rogier Gerritzen uit om tussen 6.30 uur en 9.30 uur de verkeerssituatie bij hem voor de deur te komen bekijken en daarna bij hem te ontbijten. Rogier Gerritzen meldt dat hij aan het begin van de avond heeft gemeld dat het om drie zaken ging, namelijk doorstroming van auto's en vrachtverkeer en ov-doorstroming en de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. De provincie is van mening dat de verkeerssituatie bij de rotondes in Sassenheim gevaarlijk is. Diverse scholen en ook de fietsersbond zouden graag een tunnel willen hebben voor het langzame verkeer en die zou betaald kunnen worden uit het project van het ov. Er is zeker geen sprake van een complot vanuit de provincie om de bewoners een project door de neus te boren. Hij neemt het aanbod voor aanwezigheid ter plekke met een ontbijt van harte aan.
 • Een spreker namens hetburgercomité Van Pallandtlaan, dat na 16 april 2019 actief geworden is, zegt dat de bus vaak goed kan doorrijden en zelfs te vroeg bij de halte is waar deze dan staat te wachten. Hij vraagt wat de opdracht aan Movares is geweest en vindt dat er over leefbaarheid maar weinig wordt gesproken. Het gaat hem om de Van Pallandtlaan en de omgeving. Het burgercomité wil minder verkeer op de Van Pallandtlaan en hij roept op de problematiek van de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek integraal te bekijken en na te denken over wegen voordat er gebouwd wordt in Noordwijk. Hij wil ook weten wie er besluit en wanneer en roept de wethouder op om inwoners te beschermen tegen wat zij niet willen. Rogier Gerritzen zegt dat de voorkeursvariant is ingetrokken en dat Movares is gevraagd om antwoord te geven op alle vragen die er in het dorp leven. Het burgercomité was niet aanwezig bij de bijeenkomst van 28 mei 2019, maar andere partijen wel en daar zijn toen de vragen aan Movares meegegeven. De provincie wil graag dat de mensen kiezen voor het ov of voor de fiets, maar dat dit ov dan wel comfortabel en op tijd moet zijn, want dat is wat men onder HOV verstaat. In Zuid-Holland wordt geprobeerd HOV overal te introduceren, want dat is een plicht van de provincie. Hij benadrukt dat er ook mensen zijn die uitsluitend op het HOV aangewezen zijn en dat de overheid tot taak heeft om dit te faciliteren. Wat de besluitvorming betreft zal de gemeentelijke politiek worden gevraagd een uitspraak hierover te doen. Als er een haalbare en betaalbare variant komt, dan gaat de provincie daar serieus naar kijken. Dat er meer verkeer komt is overigens geen uitgangspunt, maar een feit. Dat is uiteraard niet fijn, maar ieder punt waar het knelt is bij de provincie in onderzoek.
 • Een aanwezige zegt dat er in de afgelopen jaren veel rondwegen zijn aangelegd. De Van Pallandtlaan is gevaarlijk en het verkeer daar neemt toe. De enige conclusie is dat er een nieuwe rondweg om Sassenheim heen moet worden aangelegd, zodat er minder verkeer door Sassenheim heen gaat. De heer Kik zegt dat er ook gekeken wordt naar de rondwegvariant. Hiervoor zijn verschillende varianten onderzocht en de effecten hiervan zijn in het rapport beschreven.
 • Een aanwezige zegt dat veel mensen graag een fietstunnel zouden willen, maar dat in het verleden is aangegeven dat dat niet mogelijk was. Rogier Gerritzen meldt dat dat inderdaad binnen de huidige ruimte niet mogelijk is, maar dat dit wel kan als er een woonhuis wordt aangekocht. In eerdere plannen is hier al naar gekeken.
 • Een aanwezige vraagt wat het budget is. Rogier Gerritzen meldt dat, bij het huidige project, dit onder de 10 miljoen euro zou moeten liggen. Een volledige rondweg zou ca. 30 miljoen euro kosten; dat is dus buiten het budget, maar als iedereen een rondweg een goed idee vindt, dan zullen partijen in gesprek moeten met elkaar. Dat geld is er nu echter niet. De heer Kik vult aan dat, als er draagvlak is, het budget daarvoor wellicht geregeld kan worden. Hij benadrukt dat het budget niet automatisch beperkend is.

2. Sluiting

Rogier Gerritzen rondt het plenaire deel af. De aanwezigen worden uitgenodigd om de informatiemarkt buiten de zaal nog te bezoeken. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.