Aanbesteding nieuwe concessie ZHN
Op 24 april 2018 ondertekenden de provincie Zuid-Holland en de regio's Midden-Holland en Holland Rijnland het 'Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020'.

Dit afsprakenkader legt de gezamenlijke afspraken van de partijen vast over de aanpak en inhoudelijke voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord die in december 2022 van start gaat.

Op 7 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten het concept Beleidskader voor de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord aangeboden voor het verdere besluitvormingsproces.

Het proces om te komen tot het beleidskader is aangestuurd door de Stuurgroep ‘Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord’. Deze bestaat uit: de gedeputeerde Verkeer en Vervoer (voorzitter), de regiobestuurders Verkeer en Vervoer en de regiobestuurders Sociaal Domein van zowel de regio Holland Rijnland als de regio Midden-Holland.

Dit beleidskader is in afstemming met de Stuurgroep tot stand gekomen en akkoord bevonden om voor besluitvorming door de provincie voor te leggen. Provinciale Staten stellen met dit beleidskader de kaders en uitgangspunten vast, waarbinnen Gedeputeerde Staten de aanbesteding uitvoeren.

In 2018 en 2019 is via bijeenkomsten, interviews en data-analyse allerlei basisinformatie over Zuid-Holland Noord verzameld. Tevens is een verkenning uitgevoerd naar de eventuele meerwaarde van samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord.

Voor de nieuwsbrief over de aanbesteding kunt u zich aanmelden via het formulier nieuwsbrief 'Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord'.